Schuldeiser betrokken bij WHOA

Schuldeiser betrokken bij WHOA

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) biedt ondernemingen de mogelijkheid om buiten faillissement hun schulden te herstructureren. De wet biedt de mogelijkheid om ook onwelwillende schuldeisers aan de herstructurering te binden. Doel is dat een dreigend faillissement kan worden voorkomen (een herstructureringsakkoord) of de onderneming gecontroleerd kan worden afgewikkeld (een afwikkelingsakkoord of liquidatieakkoord).

Key contact

Alle soorten schuldeisers

In een WHOA-procedure kunnen alle soorten schuldeisers worden betrokken: schuldeisers met pand- en hypotheekrechten, preferente schuldeisers, concurrente schuldeisers (waaronder ook MKB-schuldeiser) en schuldeisers met een achtergestelde schuld. Een WHOA akkoord kan ook de rechten van aandeelhouders wijzigen. Het is zelfs mogelijk om lopende overeenkomsten te wijzigen en te beëindigen. Alleen werknemersrechten en arbeidsovereenkomsten en vorderingen met betrekking tot achterstallige pensioenpremies kunnen niet gewijzigd worden door een WHOA akkoord.

Wij gaan hierna dieper in op de situatie van de schuldeiser en aandeelhouders bij een WHOA-traject.

Inhoud van het WHOA-akkoord

In een WHOA-procedure hoeven niet alle schuldeisers en aandeelhouders te worden betrokken. Het is mogelijk om aan bepaalde schuldeisers en aandeelhouders wel en bepaalde schuldeisers en aandeelhouders niet een WHOA akkoord aan te bieden. Daarnaast is het mogelijk om aan verschillende soorten schuldeisers en aandeelhouders verschillende aanbiedingen te doen. De schuldeisers en aandeelhouders worden ingedeeld in klassen. De indeling in klassen bespreken wij hier.

Een aanbod kan bijvoorbeeld inhouden dat de schuldeiser zijn vordering (geheel of gedeeltelijk) kwijtscheldt of uitstel van betaling verleent of zijn vordering omzet in aandelen of een achtergestelde lening. Een aanbod kan ook inhouden dat een lopende overeenkomst wordt gewijzigd (denk bijvoorbeeld aan: huur-, agentuur-, distributie-, franchise-, SLA-, licentie- en managementovereenkomsten). Als de wederpartij het aanbod tot wijziging niet aanvaardt, dan mag de overeenkomst onder voorwaarden worden opgezegd. Het wijzigen en opzeggen van een overeenkomst in een WHOA akkoord bespreken wij hier.

Stemmen als schuldeiser over het WHOA-akkoord

Als iemand aan u een WHOA akkoord aanbiedt, kunt u voor of tegen stemmen of niet stemmen. Voor de beoordeling hoe u stemt zijn onder meer de volgende aspecten en vragen van belang.

 1. Wat is het alternatief? Is er sprake van een dreigend faillissement?
 2. Is de klassenindeling is juist? Als u of een andere schuldeiser in een verkeerde klasse is ingedeeld, kan dat invloed hebben op hetgeen u uit het WHOA akkoord ontvangt.
 3. Hebt u voldoende informatie gekregen om het aanbod, het WHOA akkoord en het alternatief te beoordelen? Is er (mogelijk) sprake van bedrog?
 4. Is de nakoming van het WHOA akkoord voldoende gewaarborgd?
 5. Ontvangen de individuele schuldeisers evenveel of meer uit het WHOA akkoord dan in een faillissement? Dot wordt ook wel de best interests-test of no creditor worse off-test genoemd.
 6. Wordt de reorganisatie waarde eerlijk, conform de rangorde verdeeld?
 7. Krijgt u de mogelijkheid om te kiezen voor een uitkering in contanten ter grootte van de uitkering die u in een faillissement zou mogen verwachten?
 8. Bent u een MKB-schuldeiser en is aan u ten minste een uitkering van 20% van uw vordering aangeboden?
 9. Hebt u (andere) belangen bij het (niet-)slagen van het WHOA-traject?

Aan het stemmen zijn in beginsel geen kosten verbonden.

De stemming over het WHOA akkoord geschiedt per klasse van schuldeisers. Een klasse van schuldeisers heeft met het WHOA akkoord ingestemd als het besluit tot instemming is genomen door een groep van schuldeisers die samen ten minste twee derden vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers die binnen die klasse hun stem hebben uitgebracht. Anders dan bij een akkoord in faillissement of surseance is niet relevant of ook de meerderheid van de schuldeisers voor heeft gestemd.

Aanvaarding van het WHOA-akkoord en homologatie

Als het akkoord niet unaniem wordt aanvaard, is het pas verbindend voor de schuldeisers die het niet hebben aanvaard als het akkoord wordt gehomologeerd. Homologatie van het onderhands akkoord is dat de rechter het goedkeurt. Goedkeuring houdt in dat de rechter het akkoord voor de schuldenaar en voor alle stemgerechtigde schuldeisers verbindend verklaart, ook als zij tegen of niet hebben gestemd. De rechter oordeelt pas over het akkoord als de schuldeiser (of herstructureringsdeskundige) een homologatieverzoek heeft gedaan.

Voorkomen homologatie als schuldeiser

Als u tegen het WHOA akkoord hebt gestemd en er een homologatieverzoek bij de rechtbank wordt ingediend, kunt u zich tegen homologatie verzetten. U kunt (mogelijk) de volgende acties ondernemen.

 1. U kunt een verzoek tot afwijzing van het homologatieverzoek doen en een zienswijze indienen waarin u uiteenzet op welke gronden homologatie moet worden geweigerd. De afwijzingsgronden bespreken wij hier. Het indienen van een verzoek tot afwijzing brengt griffiekosten met zich. Uw afwijzingsverzoek is niet-ontvankelijk als u niet binnen bekwame tijd nadat u het mogelijke bestaan van de afwijzingsgrond waarop u zich beroept hebt ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige zo die is aangewezen, terzake hebt geprotesteerd.
 2. Ook als u (ter beperking van griffiekosten) niet een verzoek tot afwijzing indient, kunt u een zienswijze indienen. De rechtbank is evenwel niet gehouden uw zienswijze mee te nemen in de beoordeling van het akkoord en het homologatieverzoek.
 3. Schuldeisers kunnen de rechter verzoeken om een observator te benoemen. De observator heeft als taak het toezicht houden op de totstandkoming van het akkoord en dient daarbij oog te hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.
 4. Als er een observator is benoemd kunt u uw zienswijze met hem delen. De observator is niet gehouden die zienswijze mee te nemen in de boordeling van het akkoord.

Afwijzing van het homologatieverzoek

De wet biedt de rechter verschillende algemene en aanvullende afwijzingsgronden. De afwijzingsgronden bespreken wij hier.

Wat Wieringa Advocaten voor u als schuldeiser bij de WHOA kan betekenen

Wordt u als schuldeiser of aandeelhouder geconfronteerd met een schuldenaar (of herstructureringsdeskundige) die u een akkoord aanbiedt? Dan kunt u zich op verschillende manieren verzetten. Onze WHOA specialisten kunnen u bijstaan in de beoordeling van het aangeboden WHOA akkoord en het opstellen van een afwijzingsverzoek en zienswijze. Neem gerust en vrijblijvend contact op met één van onze WHOA advocaten en advocaten faillissementsrecht.


Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief