Q&A over de WHOA

Q&A over de WHOA

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) biedt ondernemingen de mogelijkheid om buiten faillissement hun schulden te herstructureren. Hieronder beantwoorden we enkele veel gestelde vragen.

Key contact

In deze Q&A vindt u veelgestelde vragen over de WHOA.

Waar staat WHOA voor?

WHOA is de afkorting voor Wet homologatie onderhands akkoord. Met deze wet werd de Faillissementswet aangepast. Een link naar deze nieuwe afdeling in de Faillissementswet vindt u hier.

Wat is het doel van een WHOA-traject?

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) heeft tot doel om ondernemingen de mogelijkheid te bieden om buiten faillissement hun schulden te herstructureren en daarmee een faillissement te voorkomen. Ook kan de WHOA worden gebruikt voor een gecontroleerde afwikkeling van de onderneming.

Wanneer kan een WHOA-traject worden ingezet?

Voorwaarde voor het inzetten van een (succesvol) WHOA-traject is dat de schuldenaar zich in een toestand bevindt waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet kan voortgaan. Er moet sprake zijn van een dreigend faillissement.

Wie kunnen een WHOA-procedure initiëren?

Een WHOA-procedure kan worden geïnitieerd door zowel de schuldenaar als zijn schuldeisers, aandeelhouders, ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging. De schuldenaar kan zelf een akkoord aanbieden of de benoeming van een herstructureringsdeskundige verzoeken die vervolgens een akkoord voorbereid en aanbiedt. De hiervoor genoemde derden kunnen niet zelf een akkoord aanbieden, maar slechts om de benoeming van een herstructureringsdeskundige verzoeken, die vervolgens een akkoord kan aanbieden.

Is een WHOA-procedure altijd openbaar?

Nee, een WHOA-procedure is niet altijd openbaar. Er kan gekozen worden voor een openbare of besloten procedure.

Wat is het verschil tussen een openbare en een besloten WHOA-procedure

It’s in the name. Voordeel van een besloten procedure ten opzichte van een openbare procedure is dat minder partijen bekend raken met herstructurering en dus ook dat het afbreukrisico gedurende de procedure kleiner is. Nadeel van de besloten procedure is dat – anders dan bij de openbare procedure – de Insolventieverordening niet van toepassing is, waardoor het gehomologeerde akkoord niet automatisch internationaal wordt erkend.

Wat kan een WHOA akkoord inhouden?

Een WHOA akkoord kan tamelijk vrij worden ingericht. Het akkoord kan bijvoorbeeld inhouden dat (bepaalde) de schuldeisers een bepaald bedrag (of zelfs niets) ontvangen tegen kwijtschelding van het meerdere van hun vordering en/of uitstel van betaling verlenen, maar ook een debt for equity swap is mogelijk. Het akkoord kan ook inhouden dat lopende overeenkomsten worden gewijzigd of beëindigd.

Wat is een afkoelingsperiode?

Een afkoelingsperiode kan tijdens een WHOA-procedure worden ingezet rust te brengen en om te voorkomen dat schuldeisers gedurende de WHOA-procedure verhaal nemen op goederen van de schuldenaar. Voorkomen kan worden dat zekerheidsrechten worden uitgewonnen. Ook kunnen beslagen worden opgeheven. Tijdens de afkoelingsperiode worden faillissementsrekesten gericht tegen de schuldenaar niet in behandeling genomen.

Wie hebben stemrecht bij een WHOA akkoord?

Alle schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten worden gewijzigd mogen stemmen. Personen die geen schuldeiser of aandeelhouder zijn mogen niet stemmen. Schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten niet worden gewijzigd, worden niet betrokken in het akkoord en mogen niet stemmen.

Hoe weet ik of ik ben ingedeeld in de juiste klasse?

Hoofdregel is dat partijen in aparte klassen worden ingedeeld als ze verschillende rechten hebben bij faillissementen of onder het akkoord. Schuldeisers met een wettelijk voorkeursrecht en contractueel achtergestelde schuldeisers worden in aparte klassen ingedeeld. Schuldeisers met pandrecht of hypoteehkrecht worden in een aparte klasse ingedeeld voor het deel van hun vordering dat is gedekt door het zekerheidsrecht (bezien in een faillissementsscenario). MKB-ondernemers zullen vaak ook in een aparte klasse worden ingedeeld (omdat zij in beginsel minimaal 20% van hun vordering betaald moeten krijgen in een WHOA-akkoord). De klassenindeling kan echter ook nog (veel) fijnmaziger, bijvoorbeeld door onderscheid te maken naar de titel of de grootte van de vordering. Meer informatie over de klasseindeling vindt u hier.

Wat is het gevolg van een onjuiste klasseindeling?

Als de klasseindeling niet juist is, kan de rechtbank homologatie van het akkoord weigeren.

Wat is een observator?

De observator houdt toezicht houden op de totstandkoming van het akkoord en houdt daarbij oog voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De observator beoordeelt het akkoord dat voorligt en informeert de rechtbank hierover. De schuldenaar heeft een informatieplicht jegens de observator. De observator heeft op zijn beurt een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over de observator vindt u hier.

Wat is een herstructureringsdeskundige?

De herstructureringsdeskundige wordt aangesteld om voor een schuldenaar een akkoord voor te bereiden en aan te bieden. Iedere schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de schuldenaar zelf kunnen een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige indienen.

Kan ik met de WHOA een dreigend faillissement voorkomen?

Ja, dat kan. Met de WHOA kunnen faillissementsaanvragen (tijdelijk) worden gefrustreerd en op termijn een faillissement worden voorkoming door herstructurering van de schuldenlast.

Kan ik hoger beroep instellen tegen een WHOA-beslissing?

Nee, zie onze blog ‘Geen hoger beroep tegen een WHOA-beslissing’.

Wat kan Wieringa Advocaten voor mij betekenen?

Wieringa Advocaten is WHOA specialist. Wij helpen ondernemers bij de voorbereidingen voor en het aanbieden van WHOA akkoorden en kunnen (op uw voordracht) worden benoemd als herstructureringsdeskundige. Aan de andere kant staan wij ook schuldeiser of aandeelhouder bij die worden geconfronteerd met een schuldenaar (of herstructureringsdeskundige) die een akkoord aanbiedt.


Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief