icon

Update ingangsdatum Wet vaste huurcontracten

Eerder schreven wij een blog over de inhoud en beoogde ingangsdatum van de Wet vaste huurcontracten. In deze blog geven wij een update over de ingangsdatum.

Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst

De Wet vaste huurcontracten schaft de generieke mogelijkheid af om tijdelijke huurcontracten voor woonruimte te sluiten, die van rechtswege (zonder huurbescherming) op de afgesproken datum eindigen. Daardoor kunnen tijdelijke huurcontracten voor woonruimte – net als huurcontracten voor onbepaalde tijd – alleen nog worden beëindigd met wederzijds goedvinden, door ontbinding of door opzegging op basis van limitatieve gronden (zoals slecht huurderschap), tenzij sprake is van een tijdelijk huurcontract dat tot één van de uitzonderingscategorieën behoort.

De Wet maakt onder meer een uitzondering voor tijdelijke verhuur van woonruimte waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde diplomatenclausule of doelgroepencontract. Daarnaast maakt de Wet het mogelijk om woonruimte op deze wijze voor maximaal twee jaar tijdelijk te verhuren aan personen die behoren tot één van de bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) genoemde categorieën. Gekozen is om de Wet gelijktijdig in werking te laten treden met deze AMvB, zodat voor deze categorieën personen meteen gebruik kan worden gemaakt van de uitzondering.

In de Wet is vastgelegd dat deze AMvB eerst aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer moet worden voorgelegd. De minister heeft in dit verband in februari 2024 het “Ontwerpbesluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst” naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Beide Kamers hadden de mogelijkheid om met ten minste een vijfde van het aantal leden de wens te kennen te geven dat het onderwerp van de AMvB bij wet zou worden geregeld. Dan had hiervoor een nieuw wetsvoorstel moeten volgen. Beide Kamers hebben dat echter niet gedaan. Op 29 mei 2024 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State ook geadviseerd het besluit te nemen.

Ingangsdatum Wet vaste huurcontracten

Uit het voorgaande volgt dat zowel de Wet vaste huurcontracten als de AMvB gereed is. Voor de inwerkingtreding van beide moet een koninklijk besluit in het Staatsblad worden gepubliceerd dat het tijdstip van inwerkingtreding bepaalt. Het eerdergenoemde ontwerpbesluit bevat niet alleen het concept voor de AMvB, maar ziet ook op het tijdstip van inwerkingtreding.

Inmiddels is het ontwerpbesluit omgezet in een definitief besluit. Op 11 juni 2024 is het definitieve “Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst” gepubliceerd in het Staatsblad. In de artikelen 3 en 4 is bepaald dat de Wet vaste huurcontracten en dit besluit in werking treden met ingang van 1 juli 2024.

De minister wijkt met deze ingangsdatum af van de “minimuminvoeringstermijn” van minimaal twee maanden tussen publicatie van de AMvB en de inwerkingtreding daarvan, zoals neergelegd in artikel 4.17 van de “Aanwijzingen voor de regelgeving”. Dat is opvallend, nu de toelichting in het ontwerpbesluit en definitieve besluit beide vermelden dat de ingangsdatum zal voldoen aan het stelsel van vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijnen. Daarvoor zou moeten zijn voldaan aan een uitzonderingsgrond, en de minister zou dat in het besluit moeten motiveren. Deze verplichte motivering ontbreekt (artikel 4.17 lid 5 en 6).

Update 11 juni 2024: het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst is vandaag gepubliceerd. De blog is daarop aangepast.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Update ingangsdatum Wet vaste huurcontracten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief