Uw privacy

Uw privacy

In het kader van onze activiteiten verwerken wij, de maatschap Wieringa Advocaten, mogelijk persoonsgegevens die u betreffen. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij kunnen verwerken, de gronden daarvoor en uw rechten in dit verband. Elke verwerking waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, vindt plaats in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving. Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, sollicitanten, websitebezoekers, gefailleerden en gesurseëerden en overige relaties, zoals wederpartijen van cliënten en leveranciers.

A. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u, en voor welke doeleinden?

Welke categorieën van persoonsgegevens wij mogelijk over u verwerken, hangt af van uw relatie met ons: over cliënten verwerken wij bijvoorbeeld andere persoonsgegevens dan over sollicitanten. Hierna lichten wij per categorie van betrokkenen toe welke persoonsgegevens wij kunnen verwerken en voor welke doeleinden. Bij elk verwerkingsdoel geven we door middel van een letter aan op welke wettelijke grondslag wij de betreffende verwerking baseren. De letters stemmen overeen met de indeling van artikel 6, eerste lid van de Algemene verordening gegevensbescherming. Al onze verwerkingen zijn gebaseerd op één van de volgende wettelijke grondslagen.
a) De verwerking vindt plaats met uw toestemming.
b) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u of in de fase voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomt.
c) De verwerking is noodzakelijk met het oog op een wettelijke verplichting van ons.
f) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, terwijl uw belangen niet zwaarder wegen.

Cliënten
Over onze cliënten, met inbegrip van hun medewerkers en andere contactpersonen, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • naam, titulatuur, functietitel
 • woon- en werkadres, e-mailadres
 • telefoonnummer, faxnummer
 • geboortedatum en -plaats, geslacht
 • kopie en nummer identificatiebewijs, nationaliteit
 • gegevens over uw bedrijf, zoals KvK- en btw-nummers
 • correspondentie, zoals brieven en e-mails
 • gegevens die relevant zijn in het kader van de zaken die wij voor u in behandeling hebben, zoals over uw werk- of opdrachtgever, gerechtelijke procedures, vorderingen en bezittingen
 • financiële informatie, zoals rekeninggegevens en onze declaraties aan u

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, met de volgende grondslagen:

 • verlenen van onze diensten (b)
 • factureren van onze diensten (b)
 • incasseren van onze vorderingen (b)
 • beheren en (doen) controleren van onze administratie (c, f)
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (c, f)

Sollicitanten
Over personen die bij ons solliciteren, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • naam, titulatuur, functietitel
 • woon- en werkadres, e-mailadres
 • telefoonnummer, faxnummer
 • geboortedatum en -plaats, geslacht
 • opleidingen, huidige en eerdere functies
 • namen van referenten
 • adressen sociale-mediaprofielen (o.a. LinkedIn)
 • correspondentie, zoals brieven en e-mails
 • overige door u verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld in uw cv

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, met de volgende grondslagen:

 • beoordelen van uw geschiktheid (b, f)
 • bepalen en verzenden van een aanbod (b, f)
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (c, f)

Websitebezoekers
Over de bezoekers van onze website en de abonnees van onze nieuwsbrief kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • e-mailadres van nieuwsbriefabonnees
 • gegevens over bezoekersgedrag, zoals bezochte pagina’s op onze website, tijd die u op onze website doorbrengt en de pagina die u bezocht voordat u op onze website terechtkwam, door middel van een cookie van Google Analytics. Wij hebben de gegevensverzameling door Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat houdt onder meer in dat Google slechts een gedeelte van uw ip-adres verwerkt en uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruikt.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, met de volgende grondslagen:

 • informeren over onze activiteiten (b, f)
 • zo goed mogelijk laten functioneren van onze website en deze aanpassen aan het gedrag van onze bezoekers (f)
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (c, f)

Gefailleerden en gesurseëerden
Over gefailleerden en gesursëerden, ten aanzien waarvan één van onze advocaten tot curator respectievelijk bewindvoerder is benoemd, met inbegrip van contactpersonen gelieerd aan de gefailleerden en gesurseëerden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • naam, titulatuur, functietitel
 • woon- en werkadres, e-mailadres
 • telefoonnummer, faxnummer
 • geboortedatum en -plaats, geslacht
 • kopie en nummer identificatiebewijs, nationaliteit, burgerservicenummer
 • gegevens over uw bedrijf, zoals KvK- en btw-nummers
 • correspondentie, zoals brieven en e-mails
 • gegevens die relevant zijn in het kader van de behandeling van het faillissement of de surseance van u of uw bedrijf, zoals over gerechtelijke procedures en vorderingen, maar ook financiële en openbare gegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, met de volgende grondslagen:

 • uitvoeren van onze opdracht (c, f)
 • factureren van onze diensten (f)
 • incasseren van onze vorderingen (f)
 • beheren en (doen) controleren van onze administratie (c, f)
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (c, f)

Overige relaties
Ten aanzien van onze overige relaties, zoals (contactpersonen van) wederpartijen van onze cliënten, leveranciers, referenten, potentiële cliënten en verwijzers, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • naam, titulatuur, functietitel
 • woon- en werkadres, e-mailadres
 • telefoonnummer, faxnummer
 • geboortedatum en -plaats, geslacht
 • kopie en nummer identificatiebewijs, nationaliteit
 • gegevens over uw bedrijf, zoals KvK- en btw-nummers
 • correspondentie, zoals brieven en e-mails
 • gegevens die relevant zijn in het kader van zaken die wij in behandeling hebben of mogelijk in de toekomst in behandeling krijgen, zoals over uw werk- of opdrachtgever, gerechtelijke procedures, vorderingen en bezittingen
 • financiële informatie, zoals rekeninggegevens en facturen
 • overige persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen of die wij hebben verzameld uit openbare bronnen en die relevant zijn in onze relatie met u

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, met de volgende grondslagen:

 • verlenen van onze diensten (f)
 • nakomen van onze verplichtingen jegens u (b)
 • informeren over onze activiteiten, acquisitie (a, b, f)
 • inkopen van producten en diensten (b, f)
 • beheren en (doen) controleren van onze administratie (c, f)
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (c, f)

B. Verkrijging van persoonsgegevens

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die wij over u verwerken op verschillende manieren. In veel gevallen zullen wij van u vragen bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld als u cliënt bij ons wordt of bij ons solliciteert. Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens via onze cliënten, bijvoorbeeld over hun wederpartijen. Ook verzamelen wij persoonsgegevens uit openbare bronnen, zoals het handelsregister, bedrijfswebsites en sociale media.
Indien u bepaalde persoonsgegevens waar wij om vragen niet wilt verstrekken, kunnen wij mogelijk niet aan onze contractuele verplichtingen jegens u voldoen. Dit kan ertoe leiden dat wij wellicht moeten besluiten om de dienstverlening aan u te beëindigen, of juist geen gebruik kunnen maken van uw diensten. Uiteraard zullen we u informeren over de gevolgen indien u bepaalde persoonsgegevens niet wenst te verstrekken.

C. Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken. In sommige gevallen zijn wij echter genoodzaakt dat wel te doen, bijvoorbeeld omdat de behandeling van onze zaken dat vereist of wetgeving ons daartoe verplicht. In die gevallen zullen wij niet méér persoonsgegevens verstrekken dan noodzakelijk is.

In het kader van de behandeling van zaken kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen en adviseurs die betrokken zijn bij de zaak, gerechtelijke instanties, deurwaarders, deskundigen, notarissen en andere professionele dienstverleners. Wanneer u cliënt bij ons bent, zullen wij dat doorgaans in overleg met u doen. Bent u geen cliënt, dan vindt deze doorgifte plaats ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van onze cliënt. Uiteraard zullen wij daarbij rekening houden met uw rechten en belangen.

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens slechts aan derden verstrekken indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarbij kunt u denken aan verstrekking van bepaalde persoonsgegevens aan de Belastingdienst of opsporingsautoriteiten. Persoonsgegevens van cliënten zullen wij overigens nooit zonder toestemming aan derden verstrekken, tenzij wij op grond van de Wwft verplicht zijn om een melding te doen bij Financial Intelligence Unit – Nederland. Als wij uw persoonsgegevens om andere redenen aan derden willen verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een evenement dat wij tezamen met een ander bedrijf organiseren, dan zullen we u daarover vooraf persoonlijk informeren.

Ten behoeve van onze bedrijfsvoering maken wij gebruik van de diensten van enkele verwerkers. Daarbij kunt u denken aan ict-dienstverleners, die onder meer onze digitale werkomgeving verzorgen. Ook voor bijvoorbeeld de hosting van onze website en voor het systeem voor verzending van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van verwerkers, alsmede voor het bijhouden van statistieken over het bezoek aan onze website. Verder hebben wij een gedeelte van ons papieren archief ondergebracht bij een externe partij, die ook voor vernietiging daarvan zorgdraagt.

Sommige van de derden waaraan wij persoonsgegevens verstrekken zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie. De waarborgen die deze landen bieden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, kunnen beperkter zijn dan de waarborgen die de Europese Unie biedt. Onder meer door het maken van contractuele afspraken waarborgen wij dat uw persoonsgegevens niettemin zo goed mogelijk beschermd worden, conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming.

D. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Bepaalde persoonsgegevens moeten wij op grond van wetgeving voor lange tijd bewaren. Zo moeten wij persoonsgegevens die onder de fiscale bewaarplicht vallen, gedurende ten minste zeven jaar na verkrijging bewaren.

E. Uw rechten

Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over u verwerken, heeft u het recht om bij ons een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien u constateert dat persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kunt u ons verzoeken die persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om ons te verzoeken de verwerking daarvan te beperken. Voor zover onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u altijd het recht die toestemming voor toekomstige verwerkingen in te trekken. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. Met klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich overigens ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

F. Aanpassingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 juli 2019. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Bij belangrijke, voor u relevante wijzigingen zullen wij ons best doen u daarvan op de hoogte te stellen.

G. Vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten? Dan kunt u contact opnemen met Victor Bouman via het e-mailadres bouman@wieringa.nl of per post aan Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer +31 20 624 68 11.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief