Aanneming van Werk

Aanneming van Werk

We spreken van ‘aanneming van werk’, of een 'aannemingsovereenkomst', wanneer sprake is van een overeenkomst waarin de aannemer zich tegenover de opdrachtgever verplicht om een werk te realiseren en op te leveren, tegen betaling. Zie de volledige definitie in artikel 750 Burgerlijk Wetboek Boek 7. Meestal gaat het hierbij om het bouwen van een onroerende zaak, zoals bijvoorbeeld een woning of een kantoor, maar een aannemingsovereenkomst kan ook betrekking hebben op roerende zaken.

Key contact

 CAR-verzekering in de bouw

 Vastgoed advocaat

 Minder- en meerwerk in de bouw

 Verborgen gebreken bij aankoop van huis

 UAV 2012

 DNR 2011

 Retentierecht in de bouw

 Onwerkbare dagen en onwerkbaar weer

 Retentierecht van aannemer

 Real estate lawyer

 Advocaat vastgoedrecht

 Aansprakelijkheid aannemer na oplevering

 Aansprakelijkheid aannemer

Overeenkomst aanneming van werk

In de praktijk zien we sterk uiteenlopende manieren waarop de aannemingsovereenkomst wordt aangegaan. In het ene uiterste wordt de aannemingsovereenkomst mondeling aangegaan en is er dus niets op papier of zelfs niet per e-mail vastgelegd. In het andere uiterste worden alle voorwaarden tot in detail schriftelijk vastgelegd. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan een technische omschrijving of een bestek waarin uitvoerig is voorgeschreven aan welke eisen het werk zal voldoen, een planning, bepalingen over de bouwtijd, een boetebepaling en bepalingen over meer- en minderwerk. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Veel gebruikte algemene voorwaarden bij aanneming van werk zijn de UAV 2012, de UAV-gc en de AVA 2013.

UAV 2012

De UAV 2012 (voluit: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012) zijn veel gebruikte algemene voorwaarden voor aannemingsovereenkomsten bij aanneming van werk. De UAV 2012 zijn de opvolger van de UAV 1989. De UAV 2012 gaan (net als de UAV 1989) uit van een ‘klassieke’ aannemingsovereenkomst, waarin de opdrachtgever zelf (al dan niet met inschakeling van een architect) een ontwerp heeft opgesteld. De taak van de aannemer is dus ‘beperkt’ tot de uitvoering, veelal onder toezicht van een (door de opdrachtgever ingeschakelde) bouwdirectie.

UAV-GC 2005

In de UAV-gc 2005 (voluit: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005) is de rol van de aannemer uitgebreider. Het uitgangspunt van de UAV-gc 2005 is dat de aannemer ook actief betrokken is bij te totstandkoming van het ontwerp (oftewel Design & Construct). De UAV-gc worden dan ook veel gebruik bij complexere opdrachten, waarbij de expertise van de aannemer al in een vroegtijdig stadium van het project nodig is.

Inmiddels is er een nieuwe versie in voorbereiding, de UAV-gc 2020. Een ontwerp hiervan heeft in het voorjaar van 2021 ter visie gelegen via kennisplatform CROW.

AVA 2013

De AVA 2013 (herzien december 2014) gaan (net als de UAV 2012) uit van een meer traditionele rolverdeling, waarbij de taak van de aanneming beperkt is tot de uitvoering. Doordat de AVA 2013 relatief beknopt zijn, zijn deze voorwaarden vooral geschikt voor relatief eenvoudige bouwprojecten.

Aanneming van werk in het BW (Burgerlijk Wetboek)

Bedacht moet worden dat dergelijke algemene voorwaarden geen wettelijke regelingen zijn. Het zijn algemene voorwaarden die in de branche tot stand zijn gekomen. Deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer (en voor zover) deze in de aannemingsovereenkomst van toepassing worden verklaard.

Voor zover hiervan in de aannemingsovereenkomst (of de algemene voorwaarden) niet wordt afgeweken zijn verder op een aannemingsovereenkomst ook altijd de bepalingen uit titel 12 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7 van toepassing.

Mondelinge aannemingsovereenkomst / schriftelijkheidsvereiste

Zoals gezegd kan een aannemingsovereenkomst in beginsel ook mondeling worden aangegaan. Dit is echter niet verstandig bij aanneming van werk, aangezien het risico dan groot is dat er in de praktijk discussie ontstaat over wat is afgesproken.

Een mondelinge aannemingsovereenkomst is niet mogelijk in het geval van de bouw van een woning in opdracht van een ‘consument’. Voor die overeenkomsten is in artikel 766 Burgerlijk Wetboek Boek 7 vastgelegd dat die schriftelijk moet worden aangegaan.

Overeenkomst aanneming van werk opstellen

OFFERTE AANNEMER

Het opstellen van de aannemingsovereenkomst wordt bij kleinere werken in de praktijk door de aannemer zelf gedaan. Vaak wordt volstaan met een offerte waarin het werk is beschreven en eventueel naar algemene voorwaarden van de aannemer wordt verwezen. Wanneer de opdrachtgever hiermee akkoord gaat is een aannemingsovereenkomst tot stand gekomen.

Bij grotere projecten wordt doorgaans meer tijd besteed aan het vastleggen van de specifieke voorwaarden, veelal wordt de aannemingsovereenkomst dan opgesteld door de opdrachtgever conform haar eigen eisen en wensen.

VASTE PRIJS OF REGIEOVEREENKOMST

Het is mogelijk om in de aannemingsovereenkomst een vaste prijs vast te leggen. De aannemer is dan verplicht om het werk voor die prijs uit te voeren. Bedacht moet worden dat er zelfs bij een overeengekomen vaste prijs wel ruimte kan zijn voor aanpassingen van die prijs. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de opdrachtgever akkoord is gegaan met ‘meerwerk’ (wijzigingen in het werk), of wanneer sprake is van kostenverhogende omstandigheden.

Ook is het mogelijk dat vooraf geen vaste prijs wordt vastgelegd. In de praktijk wordt dan wel gesproken over een regieovereenkomst. Het werk wordt door de aannemer op regie van de opdrachtgever uitgevoerd. Deze methode heeft als risico in zich dat de opdrachtgever voor (onaangename) verrassingen komt te staan ten aanzien van de kosten, die in dit geval immers pas ‘achteraf’ in rekening worden gebracht. Helemaal vrij is de aannemer echter niet: in artikel 752 Burgerlijk Wetboek Boek 7 is vastgelegd dat de opdrachtgever in zo’n geval een ‘redelijke prijs’ is verschuldigd. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewoonlijk door de aannemer bedongen prijzen en de door de aannemer gewekte verwachtingen.

Overeenkomst aanneming van werk opzeggen

In beginsel staat het de opdrachtgever te allen tijde vrij om de aannemingsovereenkomst op te zeggen. Dat kan dus ook tussentijds, als het werk nog niet gereed is. Verstandig is dat echter lang niet altijd. Uit artikel 764 Burgerlijk Wetboek Boek 7 volgt dat de opdrachtgever in dat geval de volledige aanneemsom verschuldigd is, verminderd met de eventuele besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien.

Verschil aannemingsovereenkomst en overeenkomst van opdracht

Een aannemingsovereenkomst niet hetzelfde als een overeenkomst van opdracht. In een overeenkomst van opdracht verbindt de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever om werkzaamheden te verrichten, niet zijnde een werk van stoffelijke aard. Zie artikel 400 Burgerlijk Wetboek Boek 7. Het grote verschil met een aannemingsovereenkomst is dat een aannemingsovereenkomst juist wél betrekking heeft op de totstandkoming van een werk van stoffelijke aard, zoals een bouwwerk.

Diensten Wieringa Advocaten

De bouwrechtspecialisten van Wieringa Advocaten hebben veel ervaring in het adviseren over- en opstellen van aannemingsovereenkomsten. Zo kan worden voorkomen dat u voor (onnodige) verrassingen komt te staan bij aanneming van werk. Wanneer u al in een bouwgeschil betrokken bent geraakt of dreigt te geraken, kunnen wij u adviseren over uw rechtspositie en in een procedure bijstaan. Neem bij vragen gerust vrijblijvend contact op met Silvan Boer via 020 62 46 811 of het contactformulier hiernaast.

FAQ: Aanneming van werk

WAT IS ‘AANNEMING VAN WERK’?

We spreken van ‘aanneming van werk’ wanneer sprake is van een overeenkomst waarin de aannemer zich tegenover de opdrachtgever verplicht om een werk te realiseren en op te leveren, tegen betaling.

WAT IS DE UAV 2012?

De UAV 2012 zijn veel gebruikte algemene voorwaarden voor aannemingsovereenkomsten bij aanneming van werk. De taak van de aannemer is vaak ‘beperkt’ tot de uitvoering en veelal onder toezicht van een bouwdirectie.

WAT IS DE UAV-GC 2005?

In de UAV-gc 2005 is de rol van de aannemer uitgebreider dan bij de UAV 2012. Het uitgangspunt van de UAV-gc 2005 is dat de aannemer ook actief betrokken is bij te totstandkoming van het ontwerp.

KAN AANNEMING VAN WERK MONDELING?

In het beginsel kunt u een aannemingsovereenkomst mondeling aangaan. Dit is echter niet verstandig, aangezien hiermee het risico op disuccusie of conflicten wordt vergroot.

Doelgericht

Bij Wieringa Advocaten voorzien wij u snel en doelgericht van juridisch advies.

Ruim 70 jaar ervaring

Wieringa Advocaten is één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam. Dat geeft ons een voorsprong op het gebied van kennis en ervaring.

Benaderbaar

Door onze cliënten worden wij met name gewaardeerd omdat wij benaderbaar zijn. De lijnen zijn kort en wij helpen u graag met uw (juridische) problemen.

Full-service

Wieringa Advocaten is een full-service kantoor, waardoor wij u in alle aspecten binnen uw bedrijf kunnen adviseren.

Ontwikkelingen

Bij Wieringa Advocaten volgen onze advocaten de laatste ontwikkelingen en publiceren wij regelmatig over alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief