Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

DNR 2011

Standaardvoorwaarden in de bouw

DNR 2011 (De Nieuwe Regeling 2011) zijn de standaard algemene voorwaarden die in de bouw worden gebruikt. Het document bevat algemene voorwaarden voor architecten, ingenieurs en adviseurs. De standaardvoorwaarden van de nieuwe regeling zijn bedoeld voor adviesopdrachten en daarom niet geschikt voor projectontwikkeling- en realisatieopdrachten.

Wat houdt DNR 2011 in?

DNR 2011 regelt de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en de architect, ingenieur en de adviseur. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. De oorspronkelijke DNR is in 2005 ingevoerd. In 2011 is de 2005-versie vervangen en de meest recente versie ingevoerd: DNR 2011. Wij schreven eerder een blog over deze invoering.

DNR 2011 advocaat

DNR 2011 van toepassing verklaren

Net zoals alle andere algemene voorwaarden moet de DNR 2011 van toepassing worden verklaard. Dit betekent dat de voorwaarden ter hand moeten worden gesteld. De wederpartij moet de mogelijkheid krijgen om de bepalingen in te kunnen zien voordat de overeenkomst wordt gesloten. Veel architecten, ingenieurs en adviseurs maken gebruik van DNR 2011. Dit komt met name omdat bijvoorbeeld de standaard beroepsaansprakelijkheidsverzekering van architecten is afgestemd op de DNR 2011. In veel overeenkomsten van opdracht met een van deze partijen is de inhoud van DNR 2011 dus relevant.

DNR 2011 en verplichtingen adviseur

Artikel 11 van DNR 2011 bevat de algemene verplichtingen van de adviseur. Zo is onder andere bepaald dat de adviseur de opdracht goed en zorgvuldig dient uit te voeren, de opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde dient te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap dient te verrichten (lid 2).

DNR 2011 en aansprakelijkheid

Hoofdstuk 6 van DNR 2011 regelt de aansprakelijkheid van de adviseur. Artikel 13 bepaalt dat de adviseur aansprakelijk is voor zijn toerekenbare tekortkoming. Toerekenbare tekortkoming betekent volgens artikel 1: “een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens de wet, rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van de schuldenaar komt”. Alleen een tekortkoming is dus onvoldoende voor aansprakelijkheid.

Directe schade

Artikel 14 lid 1 DNR 2011 bepaalt dat in geval van een toerekenbare tekortkoming de adviseur uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van directe schade. Met andere woorden, de adviseur is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving en waardevermindering van producten vallen in ieder geval onder indirecte schade en komen dus niet voor vergoeding in aanmerking.

Maximum bedrag schadevergoeding

De door de adviseur te vergoeden schade is naar keuze van partijen per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000 of tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000 (artikel 15 lid 1). Als partijen geen keuze maken geldt de eerste optie (artikel 15 lid 2).

Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

Let op! In DNR 2011 zijn verschillende termijnen ten aanzien van de aansprakelijkheid opgenomen. De aansprakelijkheid van de adviseur vervalt vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd (artikel 16 lid 1). Tevens dient de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na ontdekking van de fout bij de adviseur te klagen (artikel 16 lid 2). Tot slot dient de opdrachtgever binnen twee jaar na de klacht over de fout een procedure te beginnen tegen de adviseur (artikel 16 lid 3).

Lees ook: Aansprakelijkheid van aannemer na oplevering

Diensten Wieringa Advocaten op dit gebied

De bouwrechtspecialisten van Wieringa Advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen over DNR 2011. Zo kan worden voorkomen dat u voor (onnodige) verrassingen komt te staan. Wanneer u al in een (bouw)geschil betrokken bent geraakt of dreigt te geraken, kunnen wij u adviseren over uw rechtspositie en in een procedure bijstaan.

Neem vrijblijvend contact op met vastgoedadvocaat Silvan Boer via 020 624 68 11 of het contactformulier hiernaast.

FAQ: DNR 2011

Wat regelt DNR 2011?

Hierin zijn de rechtsverhoudingen vastgelegd tussen opdrachtgever, architect, ingenieur en de adviseur.

DNR 2011 vooraf inzien?

Evenals bij andere overeenkomsten moeten de voorwaarden van toepassing worden verklaard. Dit houdt onder meer in dat de voorwaarden ter hand moeten worden gesteld.

Adviseur aansprakelijk voor indirecte schade?

In geval van een toerekenbare tekortkoming, is de adviseur doorgaans uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade. De adviseur is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Meer weten?
Neem contact met mij op!
Silvan Boer
partner
U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen bedrijfsnaam ingevuld
U heeft geen e-mailadres ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld
U heeft geen bericht ingevuld

Silvan Boer
T: +31 (0)20 5313024
E: boer@wieringa.nl

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten