icon

Retentierecht

Het retentierecht in de bouwsector is de bevoegdheid van een schuldeiser om de nakoming van zijn verplichting tot teruggave van een andermans zaak op te schorten totdat zijn vordering wordt voldaan (artikel 3:290 e.v. BW). Meestal zal de eigen vordering de betaling van een geldsom betreffen, maar het toepassingsgebeid van het retentierecht is daartoe niet beperkt. Het kan dus ook om andere vorderingen gaan.

De retentor (de schuldeiser die het retentierecht uitoefent) kan de zaak die hij moet teruggeven onder zich houden, totdat hijzelf volledig is betaald. Aannemers oefenen retentierecht uit op zowel roerende als onroerende zaken. Voor de uitoefening ten aanzien van die laatste groep geldt als vereiste dat de retentor macht over de zaak uitoefent (in de bouw zie je regelmatig dat de aannemer een hek plaatst om de onroerende zaak, zodat enkel hij de macht daarover uitoefent). In geval het retentierecht betrekking heeft op roerende zaken is niet vereist dat de retentor de zaak feitelijk in zijn macht heeft. Het is ook mogelijk dat een ander de zaak voor hem houdt. Bij onroerende zaken is feitelijke macht daarentegen wel vereist. Over dit vereiste van machtsuitoefening hebben wij eerder geblogd.

Anders dan wat geldt voor eigendomsvoorbehouden en pand-, respectievelijk hyptheekrechten is niet vereist dat een retentierecht vooraf wordt bedongen. Het retentierecht volgt direct uit de wet. Maar in tegenstelling tot pand- en hypotheekhouders kan de retentor niet tot parate executie overgaan. Hij is ook geen separatist. Indien de retentor over een executoriale titel beschikt, kan hij executoriaal beslagleggen (onder zichzelf) en de zaak – volgens de regels die daarvoor gelden – executoriaal verkopen. Vervolgens kan hij zijn vordering met voorrang (boven allen tegen wie hij het retentierecht kan inroepen; dit kunnen ook pand- en hypotheekhouders zijn) verhalen op de opbrengst van de betreffende zaak.

Een belangrijk aspect en voordeel van het retentierecht is dat het zelfs blijft bestaan als de schuldenaar failliet gaat. Ook hierover hebben wij eerder een blog geschreven.

Uit het bovenstaande volgt wel dat de schuldeiser met het retentierecht een krachtig drukmiddel in handen heeft om de schuldenaar tot nakoming te bewegen, zelfs indien de schuldenaar failliet gaat. Bent u geconfronteerd met schuldenaren die hun verplichtingen niet nakomen, of met een schuldeiser die (beweert) rententierecht uit te oefenen en de aan u behorende zaak niet aan u teruggeeft? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deze blog is onderdeel van de Serie zekerheidsrechten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Retentierecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief