Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Financiering en zekerheden

Hypotheekrecht

In de serie Zekerheidsrechten

In deze editie van de Serie zekerheidsrechten behandelen wij het hypotheekrecht. Het hypotheekrecht is het bekendste zekerheidsrecht, en ongetwijfeld een van de oudste: de Romeinen kenden het al.

Een hypotheekrecht is, net als een pandrecht, bedoeld om de schuldeiser de mogelijkheid te geven zich met voorrang boven andere schuldeisers te verhalen op het daaraan onderworpen goed op het moment dat een verschuldigde geldsom niet wordt betaald. Als de hypotheekgever (meestal de schuldenaar) zijn verplichtingen jegens de hypotheekhouder (schuldeiser) niet nakomt, kan de hypotheekhouder overgaan tot executie.

Na de verkoop (openbare veiling of onderhandse verkoop) wordt de netto-opbrengst als eerste aan de hypotheekhouder uitgekeerd. Het surplus wordt uitgekeerd aan eventuele hypotheekhouders en beslagleggers wier beslag of hypotheekrecht na het eerste hypotheekrecht in de openbare registers is ingeschreven. Blijft er daarna nog iets over dan wordt dat uitgekeerd aan de hypotheekgever.

Als de hypotheekgever failliet gaat, kan de hypotheekhouder van het hypotheekrecht gebruik maken als ware er geen faillissement. Hij is separatist. Deze bevoegdheid geeft de hypotheekhouder over het algemeen een bevoorrechte positie ten opzichte van de overige schuldeisers in het faillissement.

Anders dan pandrechten kan een hypotheekrecht alleen op registergoederen (bijvoorbeeld onroerende zaken) worden gevestigd, en uitsluitend bij notariële akte. Pandrechten kunnen juist op andere goederen worden gevestigd en voor vestiging van pandrechten is geen notariële akte vereist.

In de financieringspraktijk is het recht van hypotheek van groot belang, bijvoorbeeld in verband met de aanschaf van woningen. De bank verstrekt een geldlening en ter zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen jegens de bank verstrekt de geldlener het recht van hypotheek aan de bank. Het hypotheekrecht is echter niet voorbehouden aan banken - ook andere ondernemingen en consumenten kunnen als hypotheekhouder optreden. Daarnaast kan het hypotheekrecht uiteraard ook voor andere doeleinden dan de aanschaf van woningen worden gebruikt.

Als u vragen hebt over het vestigen of uitwinnen van zekerheden of uw positie als (toekomstig) schuldeiser wilt verbeteren, neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van zekerheden en aanpalende onderwerpen en het procederen daaromtrent. Wij zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Joosts recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten