icon

Algemene voorwaarden en consumenten

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

Consumenten hebben vaak met algemene voorwaarden te maken. Desalniettemin nemen consumenten vaak niet de moeite om deze voorwaarden ook daadwerkelijk te lezen. Dit heeft tot gevolg dat consumenten vaak pas met de inhoud van de algemene voorwaarden bekend raken op het moment dat er een geschil ontstaat. De vraag rijst dan of de consument wel of niet juridisch gebonden is aan (onderdelen van) de algemene voorwaarden. Consumenten worden meer dan andere partijen beschermd, bijvoorbeeld doordat bedingen in algemene voorwaarden voor consumenten eerder als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt. Daarnaast worden consumenten beschermd bij onduidelijke bewoording van bedingen.

Wat is een consument?

Onder consument wordt verstaan: een “natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf” (artikelen 6:236 en 6:237 BW).

Ingeval wordt betwist dat de wederpartij een consument is, dan is het ook aan de wederpartij die stelt dat hij een consument is om aan te tonen dat hij of zij handelde als consument bij het sluiten van een overeenkomst.

Consumentenbescherming door zwarte, grijze en blauwe lijst

Artikel 6:236 BW bevat een opsomming van een veertiental bedingen die voor consumenten als onredelijk bezwarend worden aangemerkt en daarom zonder meer vernietigbaar zijn. Hiertegen is dus geen tegenbewijs mogelijk. Dit wordt de zwarte lijst genoemd.

Artikel 6:237 BW bevat een opsomming van eveneens een veertiental bedingen, maar deze opsomming bevat bedingen die slechts worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn voor de consument. Dit betekent dat de mogelijkheid open staat om tegenbewijs te leveren dat een desbetreffend beding niet onredelijk bezwarend is. Dit wordt de grijze lijst genoemd

De blauwe lijst vloeit voort uit de Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13/EEG). Hierin staan tevens bedingen die vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn vergelijkbaar met de grijze lijst.

Indien algemene voorwaarden een beding bevatten dat op één van de lijsten staat dan heeft de consument (vaak) de mogelijkheid om het beding te vernietigen op grond van artikel 6:233 BW. Na een geslaagd beroep op vernietiging kan er geen beroep op dat betreffende beding in de algemene voorwaarden meer worden gedaan. Daarnaast is het van belang om ook in ogenschouw te nemen is dat bedingen die niet op de zwarte, grijze of blauwe lijst voorkomen toch onredelijk bezwarend kunnen zijn. In een dergelijke situatie ligt de bewijslast bij de consument.

Bij onduidelijke bewoording prevaleert de voor de consument gunstige uitleg

Artikel 6:238 lid 2 BW bepaalt dat bedingen in algemene voorwaarden bij een overeenkomst met een consument duidelijk en begrijpelijk voor consumenten geformuleerd moeten zijn. Dit houdt in dat te lange zinnen en het gebruik van moeilijke vaktermen beter vermeden kan worden. De gemiddelde consument moet in staat zijn de tekst te begrijpen. Ingeval een overeenkomst wordt aangegaan met een consument, dient immers in acht te worden genomen dat deze beschikt over beperkte kennis en informatie.

Wanneer bepalingen in de algemene voorwaarden voor de consument niet begrijpelijk zijn, dan prevaleert de voor de consument meest gunstige uitleg van de bepaling op grond van artikel 6:238 lid 2 BW. Een ander mogelijk gevolg is dat het beding als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt en daarom kan worden vernietigd.

Wieringa Advocaten geeft u graag advies

Bij het opstellen van algemene voorwaarden voor overeenkomsten met consumenten is het van belang om te realiseren dat de wet de consument extra bescherming biedt. Let op de diverse lijsten met (vermoedelijk) onredelijk bezwarende bedingen en een duidelijke formulering. Heeft u vragen over het gebruik van uw algemene voorwaarden of wilt u graag advies bij het opstellen van uw algemene voorwaarden zodat deze juridisch in orde zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wieringa Advocaten is u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Algemene voorwaarden en consumenten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief