icon

Garanties en vrijwaringen in een contract

Deze blog is onderdeel van de serie contractenrecht.

Bij vrijwel elke verkooptransactie geeft een koper aan de verkoper garanties over de zaak die wordt verkocht. Ook vrijwaringen zijn hierbij eerder regel dan uitzondering. Maar wat houden garanties en vrijwaringen eigenlijk in?

Garanties

Wat precies onder een garantie wordt verstaan, is niet eenduidig. Eén algemene definitie hiervan ontbreekt ook in de wet. Slechts voor de consumentenkoop zijn in artikel 6:230 lid 1, onder k. BW en artikel 7:6a BW bepaalde kenmerken van de garantie opgenomen.

Over het algemeen betreft een garantie de toezegging van de verkoper of andere partij dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden dan wel uitblijven en dat, indien dit niet het geval is, de koper bepaalde rechten kan uitoefenen. Hij kan dan bijvoorbeeld, mits dat niet is uitgesloten, de overeenkomst (deels) ontbinden, de overeenkomst op grond van dwaling vernietigen, de nakoming daarvan vorderen en/of een schadevergoeding eisen.

Een garantie wordt vooral gebruikt om aan een koper een bepaalde mate van comfort te bieden over de zaak die wordt verkocht. Het gaat dan in de regel om meer abstracte risico’s die zich mogelijk op een later moment zullen voordoen. Partijen maken hiervan gezamenlijk een inschatting en spreken af welke risico's na de overdracht verschuiven en welke niet. Hiermee waarderen partijen in feite ook de zaak die wordt verkocht.

Vrijwaringen

Waar een garantie wordt gegeven voor meer abstracte risico’s die zich mogelijk op een later moment zullen voordoen, heeft een vrijwaring juist betrekking op een specifiek geïdentificeerd, voorzienbaar risico waarvan alleen de (hoogte van de) schade nog niet kan worden vastgesteld. Met andere woorden: partijen spreken met behulp van een vrijwaring een risicoverdeling af met betrekking tot bij het aangaan van de overeenkomst bekende feiten en omstandigheden.

Een vrijwaring gaat verder dan een garantie en vormt in beginsel dan ook een groter risico voor diegene die haar afgeeft. Zo heeft een garantie over het algemeen werking gedurende een beperkte periode, terwijl een vrijwaring blijft gelden. Verder wordt een garantie doorgaans gemaximaliseerd op een bepaald bedrag en een vrijwaring niet. Daarnaast hoeft de partij die een beroep doet op een vrijwaringsbepaling in beginsel het causaal verband niet aan te tonen, terwijl dat bij een garantie wel het geval is.

Uitleg van garanties en vrijwaringen

De inhoud van een garantie of vrijwaring dient te worden vastgesteld aan de hand van de Haviltex-maatstaf. Het komt dus aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan een garantie- of vrijwaringsbepaling, mochten toekennen, en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Indien een garantie- of vrijwaringsbepaling zorgvuldig is geformuleerd, kan dat problemen voorkomen.

Conclusie

Zou u graag eens vrijblijvend overleggen over een garantie- of vrijwaringsbepaling? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Garanties en vrijwaringen in een contract

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief