icon

Schadevergoeding wegens een tekortkoming

Deze blog is onderdeel van de serie contractenrecht.

Inleiding

Schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming kan gevorderd worden indien (i) nakoming blijvend onmogelijk is en/of (ii) de schuldenaar in verzuim is (artikel 6:74 lid 2 BW). Het is in beginsel aan de schuldeiser is om te stellen dat nakoming blijvend onmogelijk is dan wel dat de schuldenaar in verzuim verkeert (artikel 150 Rv).

Schadebegrip

Met schade wordt bedoeld: het feitelijk nadeel dat uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming voortvloeit. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen in vermogensschade en ander nadeel (artikel 6:95 BW). Onder ander nadeel kan bijvoorbeeld lichamelijk of geestelijk letsel worden verstaan. Of aantasting van eer of goede naam.

Voor zover het vermogensschade betreft, wordt dat wettelijk gedefinieerd als geleden verlies en gederfde winst (artikel 6:96 BW).

Vorm van voldoening

Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Maar de rechter kan op vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. Zo kan de rechter bevelen een bepaalde handeling te verrichten, om bijvoorbeeld herstel te realiseren.

Omvang

De rechter die moet oordelen over een vordering tot schadevergoeding begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is (artikel 6:97 BW). Zij mag geschat worden indien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld.

Daarbij dient de rechter een (vermogens)vergelijking te maken tussen de werkelijke situatie en de hypothetische situatie dat de toerekenbare tekortkoming in de nakoming zou zijn uitgebleven. De benadeelde dient namelijk zoveel mogelijk in de toestand te worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn uitgebleven.

Conclusie

Meent u aanspraak te mogen maken op schadevergoeding of heeft u vragen over een schadevergoeding die u mogelijk dient te betalen? Neem gerust contact op.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schadevergoeding wegens een tekortkoming

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief