icon

Het afbreken van onderhandelingen

Deze blog is onderdeel van de serie contractenrecht.

Onderhandelingen over een contract worden in de praktijk regelmatig afgebroken. Dit kan tot een geschil leiden, vooral als partijen al veel kosten hebben gemaakt. Maar welke regels gelden er eigenlijk voor het stopzetten van onderhandelingen?

Contractsvrijheid

In principe staat het ieder van de onderhandelende partijen vrij om onderhandelingen af te breken. In Nederland kennen wij namelijk het beginsel van contractsvrijheid: partijen kunnen in vrijheid onderhandelingen beginnen én afbreken. Een partij kan niet tegen haar wil gedwongen worden om zomaar een overeenkomst te sluiten.

Een afbrekende partij is in de regel dan ook niet verplicht om bijvoorbeeld de kosten voor het uitbrengen van een offerte te vergoeden. Zo wordt immers een optimale marktwerking bewerkstelligd.

Partijen dienen zich tijdens de onderhandelingen echter wel redelijk op te stellen. Zij zijn verplicht hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen. Het beginsel van contractsvrijheid is dan ook niet onbegrensd.

Afbreken soms onaanvaardbaar

Onderhandelingen kunnen in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht. Dit is het geval als de wederpartij, op het moment van afbreken, gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat een overeenkomst tot stand zou komen. Ook kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden die maken dat de afbrekende partij de belangen van haar wederpartij teveel heeft geschaad.

Of een partij gerechtvaardigd mocht vertrouwen op een overeenkomst, hangt onder meer af van het antwoord op de vraag of partijen reeds op belangrijke punten overeenstemming hebben bereikt en of de nog openstaande punten al dan niet van ondergeschikt belang zijn. Bij de beoordeling dient de rechter een strenge en tot terughoudendheid nopende maatstaf te hanteren.

Gevolgen van ongeoorloofd afbreken

Als sprake is van het ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen, kunnen daar verschillende gevolgen aan worden verbonden. De afbrekende partij kan door de rechter worden verplicht om:

  1. de overeenkomst na te komen;
  2. verder te onderhandelen;
  3. de schade, zoals gederfde winst of gemaakte onderhandelingskosten, te vergoeden;
  4. een bepaald aanbod te doen; en/of
  5. aan de wederpartij een extra kans te gunnen.

Conclusie

Bij onderhandelingen gaat het om een dynamisch proces: het ene moment lijkt een akkoord dichtbij; het andere moment zijn partijen het op belangrijke punten weer oneens. Daardoor is het ook lastig voor partijen om te bepalen of zij de onderhandelingen nog mogen afbreken of niet. Dit terwijl de gevolgen van het ongeoorloofd afbreken bijzonder groot kunnen zijn. Het is daarom raadzaam om tijdig advies in te winnen.

Zou u graag eens overleggen over het beginnen of afbreken van onderhandelingen of heeft uw wederpartij de onderhandelingen afgebroken? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het afbreken van onderhandelingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief