icon

Forumkeuze in algemene voorwaarden – in bepaalde situaties – ook van toepassing op onrechtmatig handelen

Op 16 januari 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag een interessant arrest gewezen over, onder meer, de toepasselijkheid van een forumkeuzebeding op onrechtmatig handelen (door een curator).

Een Nederlandse verkoper verkoopt en levert roerende zaken aan een Deense koper. De toepasselijke algemene voorwaarden bevatten een uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Ook bevatten de algemene voorwaarden een rechts- en forumkeuzebeding op grond waarvan Nederlands recht van toepassing is en de Rechtbank Rotterdam bevoegd is. Het forumkeuzebeding luidt als volgt. “Alle geschillen tussen [verkoper] en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement van [verkoper]”. Het hof voegt daaraan toe dat dat de Rechtbank Rotterdam is.

De koper laat de facturen van de verkoper onbetaald. De koper gaat vervolgens failliet. In het faillissement van de Deense koper wordt een Deense curator benoemd. Ondanks een verzoek van de koper stelt de Deense curator de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rustte niet ter beschikking aan de koper. Wel verkoopt en levert de Deense curator die goederen aan derden.

De koper laat het er niet bij zitten en dagvaardt de Deense curator bij de Rechtbank Rotterdam. De koper stelt dat de Deense curator in weerwil van het eigendomsvoorbehoud de zaken van de koper heeft verkocht aan een derde, zodat de Deense curator gehouden is de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Volgens de koper is sprake van een onrechtmatige daad van de Deense curator (het verschil tussen de grondslag onrechtmatige daad vs niet-nakoming is hier met name van belang). De Deense curator stelt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is. Hij voert aan dat hij geen partij is bij de forumkeuzeovereenkomst. Bovendien heeft de koper haar hoofdvordering gebaseerd op onrechtmatige daad en niet op wanprestatie, zodat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Deze zijn immers van toepassing op de overeenkomst en de vordering van de verkoper ziet niet op niet-nakoming (wanprestatie) van de overeenkomst door de koper, maar op onrechtmatige daad, aldus de Deense curator. De rechtbank volgt het standpunt van de curator en verklaart zich onbevoegd.

De koper laat het er ook nu niet bij zitten en komt in hoger beroep. Het Gerechtshof Den Haag vat het aan haar voorliggende geschil als volgt samen en komt tot het volgende oordeel. De vraag die hier beantwoord moet worden is op welke geschillen het tussen de verkoper en de koper overeengekomen forumkeuzebeding van toepassing is. Het forumkeuzebeding is ruim geformuleerd en beperkt de forumkeuze niet tot geschillen die rechtstreeks voortvloeien uit de koopovereenkomst, maar ziet op alle geschillen die naar aanleiding van die overeenkomst zullen ontstaan. Voor zover de koper schadevergoeding vordert op grond van het niet-nakomen van de overeenkomst door de Deense curator, is de Nederlandse rechter bevoegd om van die vordering kennis te nemen.

Het Gerechtshof vervolgt met de conclusie dat de vordering tot vergoeding van schade mede is gegrond op het niet nakomen van de curator van het eigendomsvoorbehoud dat is opgenomen in de algemene voorwaarden behorend bij de koopovereenkomst. De vordering vloeit derhalve voort uit een geschil dat is ontstaan naar aanleiding van de koopovereenkomst. Op deze vorderingen is het forumkeuzebeding van toepassing, zodat de Nederlandse rechter bevoegd is.

Dit arrest laat zien dat het nuttig kan zijn om uw algemene voorwaarden nog eens een keer onder de loep te nemen. Hoe ruim zijn de bedingen (waaronder het forumkeuzebeding) geformuleerd? Hebt u vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Forumkeuze in algemene voorwaarden – in bepaalde situaties – ook van toepassing op onrechtmatig handelen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief