icon

Vernietigbaarheid van bedingen in algemene voorwaarden

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

Ook als algemene voorwaarden toepasselijk zijn, betekent dat niet dat de gebruiker (degene die de algemene voorwaarden van toepassing verklaart) altijd onverkort een beroep kan doen op die algemene voorwaarden. Soms kunnen bedingen in die algemene voorwaarden worden vernietigd, zodat deze met terugwerkende kracht hun gelding verliezen. Buiten de algemene regels voor het vernietigen van overeenkomsten, kan een beding in algemene voorwaarden worden vernietigd als (i) de informatieplicht is geschonden, of (ii) als het betreffende beding onredelijk bezwarend is.

(i) Informatieplicht

De gebruiker (degene die de algemene voorwaarden van toepassing verklaart) dient de algemene voorwaarden in beginsel vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te hebben gesteld aan de wederpartij. Over de wijze van terhandstelling hebben wij eerder geblogd. Als de gebruiker aan de wederpartij geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming van de algemene voorwaarden heeft geboden, vormt dit een vernietigingsgrond (artikel 6:233 aanhef en onder b BW). De wederpartij kan dan de algemene voorwaarden vernietigen, door bijvoorbeeld een buitengerechtelijke verklaring (artikel 3:50 BW).

(ii) Onredelijk bezwarend

Als een beding onredelijk bezwarend is, kan het worden vernietigd (artikel 6:233 aanhef e onder a BW). Of een beding onredelijk bezwarend is, moet worden beoordeeld naar de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden daarvoor tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en alle overige omstandigheden van het geval. Zo zal een grote wederpartij met beschikking over voldoende deskundigheid minder worden beschermd dan kleine ondernemingen en particulieren zonder die deskundigheid. De mate van bezwarendheid is een open norm en wordt niet objectief, maar naar de specifieke (rechts)verhouding tussen partijen beoordeeld.

De zwarte en grijze lijst (artikelen 6:236 en 6:237 BW) bevatten uitwerkingen van de algemene toetsingsnorm in overeenkomsten met consumenten (B2C). Indien er sprake is van een overeenkomst tussen een professionele partij met een consument, worden bedingen die zijn opgenomen in de zwarte lijst geacht onredelijk bezwarend te zijn en worden bedingen die zijn opgenomen in de grijze vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Tot slot is er ook een Europese blauwe lijst waarin bedingen zijn opgenomen waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn indien deze worden gebruikt in algemene voorwaarden die toepasselijk zijn op een overeenkomst tussen een professionele partij en een consument. Aan de inhoud van deze drie lijsten wijden wij een aparte blog.

Student-stagiaire Iris den Bieman heeft bijgedragen aan dit onderdeel van de Serie Algemene Voorwaarden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vernietigbaarheid van bedingen in algemene voorwaarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief