icon

Arbeidsrechtelijke wijzigingen in 2024

Ook in 2024 zijn er weer verschillende arbeidsrechtelijke wijzigingen doorgevoerd. In deze blog zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij.

Invoering minimum uurloon en indexatie

De Wet invoering minimumloon is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet bepaalt dat werknemers voortaan een minimumuurloon betaald krijgen, in plaats van een minimumloon per maand bij een voltijd dienstverband. Voorheen verschilde het per sector of een voltijd dienstverband een 36- of 40-urige werkweek betrof, waardoor werknemers met een 40-urige werkweek een lager minimum uurloon kregen dan werknemers bij een werkgever die een 36-urige werkweek hanteert. Om dit verschil gelijk te trekken, geldt nu dus een uniform minimumuurloon. Alle werknemers van 21 jaar of ouder, hebben recht op een minimumuurloon van €13,27 bruto per uur. Dit bedrag is berekend aan de hand van het ‘oude’ minimum maandloon bij een voltijd werkweek van 36 uur. Dit betekent dat een werknemer met een 40-urige werkweek er dus op vooruit gaat wat betreft het minimumuurloon. Voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar, gelden minimumjeugdlonen per uur.

Versobering van de 30%-regeling

De 30%-regeling is een fiscale regeling op grond waarvan expats 5 jaar lang 30% van hun brutoloon belastingvrij uitbetaald krijgen, met een maximale looptijd van 5 jaar. Per 2024 is deze regeling gewijzigd. Allereerst is de 30%-regeling gemaximeerd tot de maximale bezoldiging van de Wet normering topinkomens (onder het kopje Indexering lees je hoeveel dat bedrag per 2024 is). Ten tweede geldt de 30%-regeling alleen nog voor de eerste 20 maanden. Voor de daaropvolgende 20 maanden wordt dit verlaagd naar 20% en voor de laatste 20 maanden is dit 10%. Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op expats die vanaf 1 januari 2024 gebruik willen maken van de 30%-regeling. Voor expats die al in 2023 onder de 30%-regeling vielen, geldt een overgangsregeling.

Wet Bescherming Klokkenluiders geldt nu ook voor middelgrote werkgevers

Op 18 februari 2023 is de Wet Bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet verving de Wet Huis voor Klokkenluiders en beoogt werknemers die (vermoedens van) misstanden op de werkvloer melden (meer) te beschermen. Vanaf 18 februari 2023 gold de wet al voor grote werkgevers (ten minste 250 werknemers). Per 17 december 2023 is de wet ook van toepassing op middelgrote werkgevers (ten minste 50 werknemers). Voor meer informatie over deze wet, verwijzen we naar onze eerdere blog over de Wet Bescherming Klokkenluiders.

Pensioen

Vanaf 2024 is de toetredingsleeftijd voor de pensioenregeling verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet toekomst pensioen. Pensioenregelingen die een leeftijd van 21 jaar hanteren, zullen dus moeten worden aangepast.

Wijziging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is in 2024 gestegen van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zal dit ongewijzigd blijven, maar in 2028 zal de AOW-leeftijd opnieuw stijgen, namelijk naar 67 jaar en 3 maanden.

Indexaties

Onderstaand hebben we enkele belangrijke indexaties opgesomd:

Verhoging maximale transitievergoeding

  • De maximale transitievergoeding is verhoogd van € 89.000 naar € 94.000 bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan € 94.000, is de transitievergoeding maximaal één jaarsalaris.

Verhoging maximale WNT-bezoldiging

  • Het bezoldigingsmaximum uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) is voor 2024 vastgesteld op een € 233.000 bruto. In 2023 was dit bedrag € 223.000 bruto. De WNT stelt grenzen aan de maximale bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

  • Ook dit jaar is de onbelaste reiskostenvergoeding weer gestegen. Het bedrag gaat van
    € 0,21 per kilometer naar € 0,23 per kilometer.

Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

  • Naast de reiskostenvergoeding, is ook de onbelaste thuiswerkvergoeding geïndexeerd. In 2024 geldt een bedrag van maximaal € 2,35 per dag. In 2023 was dit maximaal € 2,15 per dag.

Vrije ruimte werkkostenregeling

  • Vanaf 2024 is de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling komen te vervallen. De vrije ruimte voor de loonsom tot en met € 400.000 bedraagt nu 1,92%. In 2023 was dit 3%. In het geval dat de loonsom hoger is dan € 400.000, blijft de vrije ruimte ongewijzigd op 1,18%.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Arbeidsrechtelijke wijzigingen in 2024

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief