icon

Verzoek om verlenging WHOA-afkoelingsperiode afgewezen

In deze blog behandelen wij de beschikking van de Rechtbank Overijssel van 3 augustus 2023, waarin een verzoek om verlenging van een reeds toegekende afkoelingsperiode wordt afgewezen omdat de schuldenaar onvoldoende voortgang boekt in de totstandkoming van een WHOA-akkoord.

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

Afkoelingsperiode in een WHOA-procedure

Een afkoelingsperiode kan een nuttig middel zijn om rust te brengen in een WHOA-traject. De rechter kan een afkoelingsperiode gelasten op verzoek van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige (artikel 376 Fw). Met het gelasten van een afkoelingsperiode kan de rechtbank verhaals- en executiemogelijkheden van schuldeisers beperken. De afkoelingsperiode geldt voor een termijn van ten hoogste vier maanden, welke termijn kan worden verlengd tot maximaal acht maanden. Zie ook onze blog van 2 september 2022.

Beschikking van de Rechtbank Overijssel

Bij beschikking van 3 augustus 2023 (ECLI:NL:RBOVE:2023:3161) heeft de Rechtbank Overijssel een verzoek tot verlenging van een afkoelingsperiode afgewezen.

Verzoek verlenging WHOA-afkoelingsperiode

Een schuldenaar verzocht een afkoelingsperiode ex artikel 376 Fw te gelasten voor een periode van vier maanden, althans twee maanden. De rechtbank gelaste daarop een afkoelingsperiode voor een periode van vier maanden. Voor het einde van de afkoelingsperiode verzocht de schuldenaar om verlenging van de afkoelingsperiode voor de duur van drie maanden. Een schuldeiser verzette zich tegen toewijzing van het verlengingsverzoek.

De schuldenaar (die om verlenging van de afkoelingsperiode verzocht) stelt dat sinds de afkondiging van de afkoelingsperiode er belangrijke vooruitgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord, althans het tot stand brengen van de voorwaarden hiervoor. Hij stelt dat achter de schermen veel werk is verzet om de administratie op het gewenste niveau te krijgen en dat zijn accountant druk doende is met het in kaart brengen van haar voorraadposities en debiteuren en dat dit een vereiste is om de jaarrekening 2022 definitief op te kunnen stellen, welke jaarrekening essentieel is om de reorganisatiewaarde van de onderneming te kunnen bepalen, hetgeen weer noodzakelijk is om het akkoord te kunnen aanbieden. Het opstellen van die jaarrekening heeft om meerdere redenen vertraging opgelopen. De accountant verwacht binnen korte termijn de jaarrekening gereed te hebben en de reorganisatiewaarde te kunnen bepalen, aldus nog steeds de schuldenaar. De schuldenaar vervolgt met dat hij binnen korte termijn daarna een informatiememorandum aan de schuldeisers zal kunnen sturen ter voorbereiding op de stemming over het akkoord, zodat kort daarna de stemming over het akkoord kan plaatsvinden.

Gelet op het geschetste tijdspad verzoekt de schuldenaar om een verlenging van de afkoelingsperiode voor de duur van drie maanden.

Verder is aangevoerd dat de exploitatie van de onderneming winstgevend is. Bij het verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode is een liquiditeitsbegroting overgelegd. Uit geactualiseerde cijfers waarover de schuldenaar beschikt, blijkt dat zij voorloopt op het schema, aldus de schuldenaar.

Zienswijze schuldeiser

De schuldeiser maakt bezwaar tegen de verzochte verlenging van de afkoelingsperiode en voert daartoe onder meer het volgende aan. De schuldeiser betwist dat er belangrijke vooruitgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord. Sinds de afkondiging van de afkoelingsperiode heeft de schuldeiser niets meer van de schuldenaar vernomen. Ter zitting hoort de schuldeiser voor het eerst over actuele cijfers van de schuldenaar. De schuldeiser kan deze cijfers niet verifiëren.

In de startverklaring heeft de schuldenaar toegezegd dat hij binnen twee maanden een akkoord zal aanbieden. De schuldenaar heeft niet aan die toezegging voldaan.

Volgens de schuldenaar is niet (meer) voldaan aan het bepaalde van artikel 376 lid 1 en/of 4 Fw. Een afkoelingsperiode is niet (meer) op zijn plaats, omdat er niet daadwerkelijk over een akkoord is of wordt onderhandeld.

Rechtbank wijst verzoek om verlenging afkoelingsperiode af

De rechtbank wijst het verzoek tot verlening van de afkoelingsperiode af.

De belangrijkste reden voor afwijzing is dat de rechtbank van oordeel is dat de schuldenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij belangrijke vooruitgang heeft geboekt in de totstandkoming van het akkoord. Het had op de weg van de schuldenaar gelegen om (ook) anderszins meer duidelijkheid te bieden over het aan te bieden akkoord. Zo had de schuldenaar inzichtelijk kunnen maken hoe hij het akkoord wil financieren. Nu dat alles niet het geval is en zelfs de contouren van een akkoord nog niet zichtbaar zijn is dat onvoldoende om een verlenging van de afkoelingsperiode te rechtvaardigen.

Daar komt nog bij dat de rechtbank verlenging van de afkoelingsperiode niet in het belang van de schuldeisers acht. De stelling van de schuldenaar dat sprake is van winstgevende exploitatie en de verwachting dat een levensvatbaar akkoord kan worden aangeboden is immers op geen enkele wijze onderbouwd.

Het voorgaande maakt dat er naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende zicht op is dat de schuldenaar binnen een termijn van drie maanden in staat zal zijn een akkoord aan zijn schuldeisers aan te bieden en dat derhalve onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er belangrijke vooruitgang is geboekt in de totstandkoming van het akkoord.

Wieringa Advocaten

Ondernemers kunnen door het aanbieden van een akkoord veel winnen. Een afkoelingsperiode kan de ondernemer helpen om tijdens het WHOA-traject in relatieve rust een akkoord voor te bereiden. Hebt u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of een dreigend faillissement? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der GrintenJoram Verstoep en Stephan van de Kant. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verzoek om verlenging WHOA-afkoelingsperiode afgewezen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief