icon

Geen hoger beroep tegen een WHOA-beslissing

Tegen beslissing van de rechtbank in een WHOA-procedure staat geen hoger beroep open. Dat volgt uit artikel 369 lid 10 Fw. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in zijn arrest van 11 april 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:721), in lijn met artikel 369 lid 10 Fw, dat tegen een vonnis houdende een afwijzing van een homologatieverzoek geen hoger beroep open staat.

Verzoek om homologatie afgewezen

Een schuldenaar heeft een WHOA-traject doorlopen. In dat kader heeft de aangewezen herstructureringsdeskundige zeven akkoorden aan belanghebbenden aangeboden en vervolgens de rechtbank Rotterdam verzocht deze akkoorden te homologeren. Bij vonnis van 13 maart 2023 (ECLI:NL:RBROT:2023:3091) heeft de rechtbank het verzoek tot homologatie afgewezen.

Hoger beroep tegen afwijzing homologatieverzoek

Artikel 369 lid 10 Fw luidt als volgt.

Tegen de beslissingen van de rechtbank in het kader van deze afdeling staat geen rechtsmiddel open, tenzij anders is bepaald.

De schuldenaar meent evenwel dat het rechtsmiddelenverbod niet geldt voor situatie waarin de rechtbank homologatie afwijst. Daarnaast zijn er in dit geval volgens de schuldenaar gronden om dit appelverbod te doorbreken.

Oordeel hof: geen doorbrekingsgronden, geen hoger beroep

Het hof verwerpt het hoger beroep van de schuldenaar tegen het vonnis van de rechtbank waarin het homologatieverzoek werd afgewezen. Daartoe overweegt het hof als volgt.

Artikel 369 lid 10 Fw geldt ook voor een vonnis waarin een verzoek tot homologatie van akkoorden wordt afgewezen

4.3. Zoals hiervoor door het hof is vooropgesteld heeft de wetgever (meermaals) een uitdrukkelijke keuze gemaakt om geen (regulier) hoger beroep open te stellen voor WHOA-beslissingen. Het hof verwerpt het standpunt van [schuldenaar] dat het rechtsmiddelenverbod van artikel 369 lid 10 Fw niet geldt voor een vonnis waarin een homologatieverzoek wordt afgewezen. De wettekst bevat hiervoor geen aanknopingspunten. Ook valt deze uitleg niet af te leiden uit andere bepalingen met betrekking tot WHOA-afdeling in de Fw. Er is in dit geval geen reden of wettelijk aanknopingspunt gegeven op basis waarvan deze mogelijkheid alsnog zou moeten worden geboden.

Geen grond voor doorbreking van het rechtsmiddelenverbod in dit geval

4.4. Volgens vaste rechtspraak kan een wettelijk rechtsmiddelenverbod worden doorbroken indien:

  1. de rechter buiten het toepassingsgebied van een bepaling is getreden,
  2. een bepaling ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten, of
  3. bij de behandeling van de zaak een zo fundamenteel rechtsbeginsel heeft veronachtzaamd dat niet meer kan worden gesproken van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak. (…)

Het hof oordeelt dat de rechtbank binnen de kaders van haar rechterlijke bevoegdheden is gebleven en dat geen sprake is van schending van een fundamenteel beginsel, zoals hoor en wederhoor. Evenmin is naar het oordeel van het hof sprake van een verrassingsbeslissing, noch daargelaten of dat voldoende grond zou zijn om het wettelijk rechtsmiddelenverbod te doorbreken. Het hof oordeelt tot slot dat uit artikel 16 Herstructureringsrichtlijn niet een recht op hoger beroep volgt. 

Het hof komt tot de slotsom dat het hoger beroep van de schuldenaar tegen het afwijzen van zijn homologatieverzoek moet worden verworpen.

Wieringa Advocaten

Ondernemers kunnen door het aanbieden van een akkoord veel winnen. Hebt u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of een dreigend faillissement? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen hoger beroep tegen een WHOA-beslissing

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief