icon

Denkt u eraan uiterlijk 31 december 2022 uw jaarrekening 2021 te deponeren?

Hebt u uw jaarrekening over het boekjaar 2021 al gedeponeerd? Niet, of te laat, deponeren van uw jaarrekening kan verstrekkende gevolgen hebben!

Termijnen

De meeste ondernemingen hebben een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Op grond van artikel 2:210 BW maakt het bestuur jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste 5 maanden door de algemene vergadering, een jaarrekening op. Na uitstel van 5 maanden bedraagt de maximale termijn voor het opmaken van de jaarrekening dus 10 maanden.

De jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld door de algemene vergadering. De wet bevat geen termijn voor het vaststellen van de jaarrekening. Wel bepaalt artikel 2:394 lid 1 BW dat de jaarrekening binnen 8 dagen na de vaststelling, openbaar dient te worden gemaakt. Lid 2 van datzelfde artikel bepaalt dat als de jaarrekening niet binnen 2 maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn (welke maximaal 10 maanden is) is vastgesteld door de algemene vergadering, de (door het bestuur opgestelde maar nog niet door de algemene vergadering vastgestelde) jaarrekening moet worden gedeponeerd.

Artikel 2:394 lid 3 BW geeft 12 maanden na afloop van het boekjaar als maximale termijn waarbinnen de jaarrekening moet zijn gedeponeerd. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar dient de jaarrekening 2021 dus uiterlijk op 31 december 2022 te worden gedeponeerd.

Van belang is evenwel dat artikel 2:210 lid 5 BW bepaalt dat in het geval alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders eveneens geldt als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering, mits er wordt voldaan aan enkele andere vereisten. Dat heeft tot gevolg dat – strikt genomen – de termijn in dat geval wordt ingekort tot 10 maanden en 8 dagen, en de uiterste datum voor deponering van de jaarrekening 2021 dus 8 november 2022 is.

In de rechtspraak wordt vooralsnog echter (voornamelijk) aangesloten bij de 12-maandentermijn van artikel 2:394 lid 3 BW.

Gevolgen niet tijdig deponeren

Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is bijvoorbeeld een economisch delict (artikel 1 onderdeel 4 Wet op de economische delicten). Voor de praktijk veel belangrijker echter, is de sanctie van artikel 2:248 BW. Dat artikel bepaalt dat in geval van faillissement iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het volledige faillissementstekort indien het bestuur onbehoorlijk heeft bestuurd en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement (zie ook onze blog van 3 november 2017). Indien het bestuur niet aan de deponeringsplicht heeft voldaan staat op grond van artikel 2:248 BW vast dat het bestuur onbehoorlijk heeft bestuurd en wordt vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Indien de bestuurders er niet in slagen dit vermoeden te weerleggen, zijn zij in dat geval dus hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort. Een onbelangrijk verzuim wordt niet in aanmerking genomen. Uit de rechtspraak blijkt echter dat de term “onbelangrijk verzuim” een nogal casuïstisch karakter heeft.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Ik verwijs tevens naar onze blog over deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid en meer in het algemeen naar onze Serie Bestuurdersaansprakelijkheid.

Tot slot

Kortom: 8 november en 31 december 2022 zijn niet ver weg – dus zorg dat u niet te lang meer wacht met het deponeren van uw jaarrekening 2021.

PS

De deponeringsplicht geldt voor B.V.’s, N.V.’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, vof’s en cv’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn, sommige (commerciële) verenigingen en stichtingen, buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren en formeel buitenlandse vennootschappen (artikel 2:360 BW). Van de hierboven beschreven ondernemingsvormen komt de B.V. het meest voor. Omdat de B.V. het meeste voorkomt, ga ik in deze blog uit van een B.V. Let op: sommige termijnen verschillen voor de verschillende rechtspersonen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Denkt u eraan uiterlijk 31 december 2022 uw jaarrekening 2021 te deponeren?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief