icon

Eisen aan de stelplicht beperkt, als de benodigde gegevens zich in het domein van de wederpartij bevinden

Hoofdregel van artikel 150 Rv

Stelplicht en bewijslast ter zake van de voor het ingeroepen rechtsgevolg benodigde feiten rusten op degene die zich op dit rechtsgevolg beroept. Dit volgt uit de hoofdregel van artikel 150 Rv. Aan de stelplicht is ook een motiveringsplicht verbonden.

Hoge Raad: beperking aan de eisen van stelplicht als gegevens zich in het domein van de wederpartij bevinden

De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 8 juli 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1058) dat van de stellende partij niet kan worden gevergd dat zij een stelling onderbouwt voor zover de voor die onderbouwing benodigde gegevens zich bevinden in het domein van haar wederpartij en zij daar geen toegang toe heeft. Bij die stand van zaken ligt het veeleer op de weg van de wederpartij om in het kader van haar betwisting zodanige feitelijke gegevens te verstrekken dat zij de stellende partij aanknopingspunten verschaft voor een eventuele nadere onderbouwing van haar stelling.

Casus: bewijs van ontvangen subsidies

In de zaak die leidde tot het arrest van de Hoge Raad speelde het volgende.

Een opdrachtgever heeft aan een opdrachtnemer opdracht gegeven tot het verrichten van een onderzoek naar de optimale toepassing van fiscale regelingen en kostenbesparingen op het gebied van personeel en arbeid. Partijen zijn een success fee overeengekomen die pas verschuldigd zou raken nadat de opdrachtgever de (juridische) zekerheid zou hebben dat de subsidie ontvangen zal gaan worden. De opdrachtnemer heeft de opdracht uitgevoerd en een factuur voor de success fee gestuurd. De opdrachtgever betwist dat hij de success fee verschuldigd is.

De opdrachtnemer vordert veroordeling van de opdrachtgever tot betaling van de success fee.

Rechtbank en hof oordelen dat de success fee pas opeisbaar wordt nadat de opdrachtgever (juridische) zekerheid heeft gekregen dat de subsidies, kortingen of besparingen ontvangen zullen gaan worden. Het hof vervolgt met dat gesteld noch gebleken is dat dergelijke zekerheid is verkregen en dat – gelet op de betwisting van de opdrachtgever (de wederpartij) – het op de weg van de opdrachtnemer (de stellende partij) lag om aan te tonen welke subsidies, kortingen of besparingen de opdrachtgever heeft ontvangen althans voor welke subsidies de opdrachtgever (de wederpartij) dankzij haar inspanningen voldoende juridische zekerheid heeft verkregen. De opdrachtnemer (de stellende partij) heeft dit echter nagelaten. Het hof oordeelt dat daardoor niet kan worden vastgesteld dat aan de voorwaarde voor opeisbaarheid van de betalingsverplichting is voldaan. Het hof wijst de vorderingen van de opdrachtnemer af.

Hoge Raad

De opdrachtnemer gaat in cassatie. De Hoge Raad komt tot een ander oordeel dan rechtbank en hof:

“Het hof heeft miskend dat van [de opdrachtnemer, de stellende partij] niet kan worden gevergd dat zij een stelling onderbouwt voor zover de voor die onderbouwing benodigde gegevens zich bevinden in het domein van haar wederpartij en zij daar geen toegang toe heeft. Bij die stand van zaken ligt het veeleer op de weg van [de opdrachtgever, de wederpartij] om in het kader van haar betwisting zodanige feitelijke gegevens te verstrekken dat zij [de opdrachtnemer, de stellende partij] aanknopingspunten verschaft voor een eventuele nadere onderbouwing van haar stelling.”

Wieringa Advocaten is u graag van dienst

Hebt u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Of hebt u een geschil met een wederpartij en wenst u daarover advies? Neem gerust contact met ons op. Wieringa Advocaten is u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eisen aan de stelplicht beperkt, als de benodigde gegevens zich in het domein van de wederpartij bevinden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief