icon

De nieuwe cryptoverordening (“MiCA”) en het weggestemde PoW-verbod

MiCA moet zorgen voor meer regulering in cryptomarkt

Binnen de cryptomarkt bestaat al jaren behoefte aan meer regulering; en daar wordt binnen de Europese Unie momenteel hard aan gewerkt. Een nieuwe verordening is namelijk in de maak, de Verordening betreffende markten in cryptoactiva, ook wel afgekort als “MiCA” (Regulation on Markets in Crypto Assets). Met deze nieuwe verordening wordt beoogd een uniform Europees regelgevingskader omtrent crypto tot stand te brengen en een robuust juridisch kader te scheppen. Dit alles ter bevordering van de innovatie van crypto, consumenten- en beleggersbescherming, marktintegriteit en financiële stabiliteit.

MiCA weggestemd door Europees Parlement

Op 14 maart 2022 werd het voorstel echter door het Europees Parlement weggestemd. In de conceptverordening was namelijk een bepaling opgenomen die werd geïnterpreteerd als een verbod voor crypto-activadiensten om cryptovaluta aan te bieden die zijn gebaseerd op het “Proof-of-work”-mechanisme, zoals bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum. Dergelijke cryptovaluta worden “gemined” met behulp van processoren die ingewikkelde rekensommen oplossen, waar veel rekenkracht – en dus veel energie – voor nodig is; niet bepaald een duurzame exercitie. Het “PoW-verbod” is inmiddels uit de conceptverordening gehaald en zo’n verbod lijkt nu definitief van de baan. Binnenkort kan er dus opnieuw over de conceptverordening worden gestemd.

Nieuwe MiCA op komst

Alle reden om alsnog wat meer te vertellen over deze nieuwe “cryptoverordening”. Die bevat overigens niet de eerste Europese wetgeving over crypto. In 2018 werd de vijfde Anti-witwasrichtlijn aangenomen, inmiddels geïmplementeerd in onze Nederlandse Wwft. Daarin waren al enkele bepalingen gewijd aan crypto, overigens zonder dat die term er daadwerkelijk in werd genoemd. Het doel van die wetgeving was echter gelegen in het onder de anti-witwasregelgeving brengen van “poortwachters tot virtuele valuta”. Over deze richtlijn schreven wij destijds al een tweetal blogs (I) (II). Het doel van de nieuwe MiCA-verordening is geheel anders: het wegnemen van belemmeringen voor de vrijheid van vestiging en het beter doen functioneren van de interne markt voor cryptodiensten.

Achtergrond

De MICA-verordening maakt op zichzelf weer deel uit van het Digital Finance-pakket, een pakket aan maatregelen van de Europese Commissie dat meer ruimte moet creëren en impulsen moet geven aan het potentieel dat nieuwe digitale financiële diensten bieden. De verordening is daarmee onderdeel van een bredere strategie voor cryptoactiva en blockchaintechnologie binnen de Europese Unie. Een van de prioriteiten in die strategie is dat het Europese reguleringskader voor de betreffende diensten “innovatievriendelijk” moet worden gemaakt en geen hinderpaal mag vormen voor de toepassing van nieuwe technologieën.

Tot op heden gaan de lidstaten allemaal anders om met cryptoactiva en cryptoactiva-diensten. Dat leidt er allereerst toe dat cryptobedrijven in Europa moeilijk op kunnen schalen. Zo gelden er in de lidstaten verschillende vergunningsstelsels en moeten deze bedrijven soms hun bedrijfsmodel aanpassen als ze in een andere lidstaten actief worden. Dat leidt vanzelfsprekend tot hogere kosten. Het verschil in wetgeving zorgt bovendien voor een ongelijk speelveld voor crypto-ondernemingen binnen de Europese Unie als geheel. De nieuwe verordening beoogt crypto-ondernemingen toegang te verschaffen tot de volledige interne markt en bevordert de rechtszekerheid die nodig is om innovatie in de cryptomarkt binnen de Europese Unie te bevorderen. Uniforme Europese cryptowetgeving zorgt tegelijkertijd voor meer marktintegriteit en een betere bescherming van consumenten en beleggers. Dat moet weer resulteren in meer marktvertrouwen.

Inhoud in vogelvlucht

De nieuwe verordening wordt van toepassing op aanbieders van crypto-activadiensten en emittenten van cryptoactiva en bevat uniforme definities voor de verschillende soorten cryptoactiva, cryptodiensten en emittenten van crypto. In tegenstelling tot de wat algemeen omschreven begrippen in de vijfde Anti-witwasrichtlijn – daarin kwamen we niet verder dan “virtuele valuta” en “aanbieders van bewaarportemonnees” – zijn in de MiCA-verordening “echte” cryptodefinities opgenomen zoals “Utility tokens”, “asset-referenced tokens” (ofwel: stablecoins) en “Distributed Ledger Technology” (ofwel: blockchain). Kortom een “echte” cryptoverordening dus.

Zonder een uitputtend overzicht te willen geven – daar leent deze blog zich niet voor – hieronder een staccato greep uit de inhoud van de nieuwe verordening.

  • Voor aanbieders van alle crypto-activadiensten gaan regels gelden inzake vergunningverlening en exploitatievoorwaarden.
  • Daarnaast geldt voor alle crypto-activadiensten straks een aantal algemene vereisten, zoals de verplichting om eerlijk, billijk en professioneel te handelen, worden er organisatorische vereisten gesteld en is bijvoorbeeld het hebben van een klachtenprocedure verplicht.
  • Ook geeft de verordening regels over het bewaren van cryptoactiva en gelden van cliënten.
  • Voor specifieke cryptodiensten, zoals bewaardiensten, handelsplatforms en omwisselingdiensten gaan specifieke regels gelden.
  • Voor emittenten (uitgevende entiteiten) van cryptovaluta gaat onder meer de verplichting gelden dat zij een informatiedocument (een zogenoemd “white paper”) moeten publiceren dat aan bepaalde vereisten zal moeten voldoen. (Om de regeldruk die daaruit voortvloeit te vermijden, zal het midden- en kleinbedrijf hiervan worden vrijgesteld. De drempel komt te liggen bij het uitgeven van cryptoactiva met een waarde van minder dan € 1.000.000 over een periode van twaalf maanden.)
  • Voor emittenten van stablecoins gaat een specifieke vergunningsplicht gelden, tenzij het uitstaande bedrag aan stablecoins minder dan € 5.000.000 bedraagt. Ook gelden er voor hen regels over het aanhouden van activareserves die de waarde van de stablecoins dekken en worden er eisen gesteld aan de bewaring van die reserves.

In de verordening zijn verder – onder meer – regels opgenomen over het door de nationale autoriteiten te houden toezicht, verbodsbepalingen om marktmisbruik te voorkomen en regels over aanbiedingen en reclame-uitingen voor het publiek van cryptoactiva.

Kortom, de verordening bevat een zeer uitgebreid regelgevingskader over cryptoactiva en crypto-activadiensten.

Wat Wieringa Advocaten voor u kan doen

Wilt u meer weten over de nieuwe Europese cryptoverordening MiCA of heeft u andere vragen over crypto? Wij hebben ruime ervaring met het procederen en adviseren over crypto. Wieringa Advocaten is u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De nieuwe cryptoverordening (“MiCA”) en het weggestemde PoW-verbod

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief