icon

Bepalingen kamergewijze verhuur Huisvestingsverordening buiten toepassing gelaten

Eerder schreven wij een blog over dat rechtbank Gelderland de Nijmeegse Huisvestingsverordening 2019 gedeeltelijk onverbindend had verklaard voor wat betreft de vergunningplicht voor kamergewijze verhuur wegens kort gezegd strijdigheid met de Huisvestingswet. Uit artikel 2 van deze wet volgt dat de gemeenteraad van zijn bevoegdheden op grond van deze wet – waaronder dus het creëren van een vergunningplicht voor omzetting van woningen – slechts gebruik mag maken indien dat noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte. Een gemeente moet dan ook goed onderbouwen óf er sprake is van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte en of het middel om dat te bestrijden noodzakelijk en geschikt is. Rechtbank Gelderland oordeelde dat het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen hier niet aan had voldaan, omdat niet was aangetoond dat sprake was van schaarste aan woonruimte (ECLI:NL:RBGEL:2020:398).

Nijmeegse Huisvestingsverordening: hoger beroep

In hoger beroep in die procedure oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat het doel om de negatieve effecten van schaarste te bestrijden in overeenstemming is met de Huisvestingswet (ECLI:NL:RVS:2021:1336). De raad moet wel kunnen onderbouwen dat die schaarste er is (of dreigt te ontstaan). De Nijmeegse raad had ook zo’n deskundigenrapport laten opstellen, welke volgens de Afdeling ten onrechte niet is meegenomen in de beoordeling door de rechtbank. De rechtbank was in dat kader kort gezegd van mening dat het college van burgemeester en wethouders niet een onderbouwing kon geven voor een bevoegdheid van de gemeenteraad, hier was de Afdeling het niet mee eens. Volgens dat rapport waren de negatieve effecten van schaarste aanwezig tot de grens van € 290.000. Boven die grens konden negatieve effecten niet worden aangetoond. Eén van de appellanten had een woning met een waarde van boven die grens, dus ten aanzien van dit hoger beroep kon het college geen vergunning eisen met het doel om schaarste te bestrijden.

Buiten toepassing laten voorschrift

De raad had echter ook het bevorderen van leefbaarheid van de wijk als doel van de vergunningplicht gesteld. Daarover oordeelde de Afdeling dat dit een criterium mag zijn waaraan het college van burgemeester en wethouders toetst bij vergunningverlening, maar het bevorderen van de leefbaarheid mag niet het doel zijn van het opnemen van een vergunningplicht. Om die reden is dit vergunningsvoorschrift ten aanzien van deze appellant buiten toepassing gelaten door de Afdeling.

Rotterdamse Huisvestingsverordening

Na Nijmegen speelde recentelijke een vergelijkbare kwestie in Rotterdam aangaande de Huisvestingsverordening, ook wat betreft de vergunningplicht voor kamergewijze verhuur. Naar het oordeel van rechtbank Rotterdam was in die zaak de Rotterdamse Huisvestingsverordening ook in strijd met artikel 2 van de Huisvestingswet, omdat de gemeenteraad bij het vaststellen ervan onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van schaarste aan woonruimte en van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten die het opnemen van een vergunningplicht tot kamerbewoning rechtvaardigde (ECLI:NL:RBROT:2022:1764). De rechtbank merkt op dat in een grote gemeente als Rotterdam aanzienlijke verschillen per wijk kunnen voorkomen. Daarom kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden volstaan met de vaststelling dat in de gemeente Rotterdam in zijn geheel bezien sprake is van schaarste zonder dat daarbij wordt aangegeven hoe dit per wijk of een ander deelgebied is. Hoewel in de toelichting op de Huisvestingsverordening ter onderbouwing van de gestelde schaarste onderscheid wordt gemaakt in verschillende type woningen, is de schaarste niet per wijk toegelicht. Ook in het rapport dat het college ter onderbouwing hiervan naar voren heeft gebracht, is dit evenmin gedaan volgens de rechtbank. Hierom heeft de rechtbank de vergunningsvoorschriften ook in dit geval buiten toepassing gelaten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bepalingen kamergewijze verhuur Huisvestingsverordening buiten toepassing gelaten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief