icon

Flitsbezorgers in Amsterdam verboden per voorbereidingsbesluit

De stad is er vol van: flitsbezorgers voor super snelle bezorging van boodschappen met hun zogeheten ‘darkstores’ als verkooppunten. Deze bedrijven rijzen de afgelopen paar jaar als paddenstoelen uit de grond. De gemeenteraad van Amsterdam heeft onlangs ingestemd met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders (het college van b&w) om per direct de vestiging van deze darkstores te bevriezen per voorbereidingsbesluit. Het college van b&w heeft dit voorstel ingediend omdat de bevoorrading van deze darkstores en het ophalen van de boodschappen door de koeriers zorgt voor drukte, geluids- en verkeerhinder. Dit zou overlast opleveren voor de buurtbewoners.

Het voorbereidingsbesluit

Voor de gronden waarop een voorbereidingsbesluit betrekking heeft geldt dat het gebruik daarvan zonder ontheffing van burgemeester en wethouders niet mag worden gewijzigd naar het verboden gebruik. Bestaand gebruik mag wel worden voortgezet. Een voorbereidingsbesluit geldt één jaar, het verbod kan vervolgens worden overgenomen door het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een zienswijze worden ingediend en vervolgens kan tegen de vaststelling daarvan beroep worden ingesteld. Als het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden zal het gebruik van darkstores daarin niet zijn toegestaan. Haalt het bestemmingsplan de eindstreep niet, dan 'herleeft' het oude bestemmingsplan en is het gebruik weer toegestaan.

Onderhavig voorbereidingsbesluit geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Amsterdam en hierin is bepaald dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen naar:

vormen van bedrijfsvoering die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortiment of bedrijfsvoering zijn te kwalificeren als zogenoemde flitsbezorgdiensten vanuit darkstores. Waarbij darkstores en flitsbezorgdiensten bijzondere vormen van bedrijfsvoering zijn die niet zijn gericht op het klassieke winkelen, in de zin dat mensen ter plaatse komen om producten te vergelijken en uit te kiezen, en worden als volgt gedefinieerd:

  1. flitsbezorgdiensten zijn bezorgdiensten van online bestelde consumentenproducten, met de bedoeling deze binnen zeer korte termijn te bezorgen, bij de besteller;
  2. darkstores zijn overwegend opslagruimtes met consumentenartikelen, veelal dagelijkse goederen, al dan niet met een afhaalloket of afhaalbalie, niet of slechts in zeer beperkte mate toegankelijk voor winkelend publiek.

Het voorbereidingsbesluit is voor een jaar geldig vanaf 27 januari 2022, hierna vervalt het.

Nieuw bestemmingsplan

Er zal dus binnen een jaar nieuw bestemmingsplan moeten worden ontworpen met de strekking van het voorbereidingsbesluit. En dit plan zal dan ook de rechterlijke toets moeten doorstaan. Een interessant punt in dit kader is dat uit de Europese Dienstenrichtlijn volgt dat aan het opnemen van assortimentsbesprekingen in bestemmingsplannen voorwaarden zijn verbonden (kort gezegd, er moet worden voldaan aan de voorwaarden van non-discriminatie, noodzakelijkheid, passendheid en evenredigheid). Het is de vraag of hieraan wordt voldaan in het nieuwe bestemmingsplan.

Update: Inmiddels zijn vergelijkbare voorbereidingsbesluiten genomen in andere gemeentes, namelijk Rotterdam (per 3 februari 2022), Gouda (per 16 februari 2022) en Vlaardingen (per 24 februari 2022). In al deze gevallen lijken de beweegredenen ook vergelijkbaar te zijn, namelijk om overlast voor buurtbewoners en de stap te beperken. Wij schreven een vervolgblog over dit onderwerp.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Flitsbezorgers in Amsterdam verboden per voorbereidingsbesluit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief