icon

Achterstallige pensioenpremies kunnen niet worden meegenomen in een WHOA-akkoord

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

Inleiding

De WHOA voorziet in de mogelijkheid om – buiten faillissement of surseance – een onderhands akkoord tussen enerzijds een onderneming en anderzijds de schuldeisers en aandeelhouders door de rechtbank te laten goedkeuren (homologeren). Daarbij kunnen de vermogensverschaffers, schuldeisers én aandeelhouders, ook tegen hun wil worden gebonden aan de herstructurering. Op grond van artikel 369 lid 4 Fw is de WHOA niet van toepassing op ‘rechten van werknemers in dienst van de schuldenaar die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 7:610 BW’.

Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad R.H. de Bock concludeert dat achterstallige pensioenpremies vallen onder de uitzondering van artikel 369 lid 4 Fw (kort gezegd: dat de WHOA niet van toepassing is op rechten van werknemers in dienst van de schuldenaar) en dat achterstallige pensioenpremies daarom niet kunnen worden meegenomen in een WHOA-akkoord.

Werknemersrechten uitgezonderd van de WHOA

Ten aanzien van deze werknemersrechten is de hele WHOA-afdeling niet van toepassing, zo volgt uit artikel 369 Fw. Dat betekent dat de rechtspositie van werknemers niet kan worden gewijzigd door een gehomologeerd akkoord en dus geborgd blijft (artikel 369 lid 4 jo. 370 jo. 384 Fw). Ook kunnen arbeidsovereenkomsten niet worden gewijzigd of beëindigd op grond van de WHOA-bepalingen (artikel 369 lid 4 jo. 373 jo. 384 Fw).

Prejudiciële vraag Rechtbank Amsterdam

Bij vonnis van 23 augustus 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:4475) heeft de rechtbank Amsterdam de volgende prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad:

“Is op grond van artikel 369 lid 4 Fw het in afdeling 2, titel 4 Faillissementswet bepaalde (de WHOA) van toepassing op vorderingen van de bedrijfspensioenfondsen in de zin van de wet Bpf 2000 betreffende achterstallige pensioenpremies?”

De vraag is, kort gezegd, of de achterstallige pensioenpremies ook zijn aan te merken als rechten van werknemers die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst.

Conclusie A-G De Bock

De conclusie van A-G De Bock (ECLI:NL:PHR:2021:1152) is samengevat als volgt.

artikel 369 lid 4 Fw bevat een categorische uitzondering voor rechten van werknemers in dienst van de schuldenaar die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten: deze rechten vallen niet onder de werking van de WHOA.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet of achterstallige pensioenpremies wel of niet onder de in artikel 369 lid 4 Fw genoemde ‘rechten van werknemers’ vallen.

Dat de werkgever premies aan het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds dient af te dragen, is niet alleen een recht van het bedrijfstakpensioenfonds, maar ook een recht van de werknemer zélf. Uit het GOM-arrest (ECLI:NL:HR:2016:2375) van de Hoge Raad van 14 oktober 2016 volgt dat dit recht van de werknemer voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan jegens de werkgever nakoming van dit recht afdwingen.

Gelet op de algemene en ongeclausuleerde formulering van artikel 369 lid 4 Fw moet daarom worden aangenomen dat achterstallige pensioenpremies kwalificeren als ‘rechten van werknemers die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten’, als omschreven in deze bepaling.

Dit leidt ertoe dat de vraag van de rechtbank Amsterdam als volgt dient te worden beantwoord: op grond van artikel 369 lid 4 Fw is de WHOA niet van toepassing op achterstallige pensioenpremies van bedrijfstakpensioenfondsen.

Tot slot

Het opstellen en aanbieden van een WHOA-akkoord en het verzoek tot homologatie daarvan luistert nauw.

Overweegt u om uw schuldeisers een onderhands akkoord aan te bieden? Of wilt u als schuldeiser een verzoek tot afwijzing van een homologatieverzoek indienen? Of heeft u andere vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of een dreigend faillissement?

Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Joram Verstoep en Joël Bouman. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Achterstallige pensioenpremies kunnen niet worden meegenomen in een WHOA-akkoord

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief