icon

Belanghebbende bij een vervoersplan

Alleen belanghebbenden kunnen rechtsmiddelen instellen tegen een besluit van een bestuursorgaan. Uit artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Dit is een breed begrip. Enige inkadering volgt uit het feit dat er ook sprake moet zijn van een voldoende direct geraakt belang én dit belang moet persoonlijk of individueel zijn, zodat het in voldoende mate is te onderscheiden van de belangen van anderen.

Wij schreven al eerder over het begrip belanghebbende. Zo schreven wij een blog over het criterium “gevolgen van enige betekenis”, ofwel dat iemand in ieder geval een belanghebbende is als diegene rechtstreekse feitelijke gevolgen ondervindt. Ook schreven wij een blog over de perikelen van het belanghebbende-begrip bij realisatie van zonneparken.

Omwonende bij een route van een buslijn

Onlangs deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een interessante uitspraak over of een omwonende bij een buslijn belanghebbende was bij het besluit tot goedkeuring van een vervoersplan (ECLI:NL:CBB:2021:959). Concreet speelde zich het volgende af. Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht (verweerder) had op grond van de Wet personenvervoer 2000 aan Qbuzz B.V. (Qbuzz) de concessie verleend "Openbaar Vervoer Concessie Tram en Bus regio Utrecht".

Qbuzz moet jaarlijks een vervoerplan opstellen en heeft dat ook voor 2020 gedaan. Verweerder beoordeelt het vervoerplan en geeft een positieve beoordeling (goedkeuring) wanneer het vervoerplan voldoet aan van toepassing zijnde eisen. Een door verweerder goedkeurde vervoerplan (met bijgaande route van een buslijn) zinde een omwonende echter niet. Deze stelde overlast te ervaren van desbetreffende route. Verweerder oordeelde echter dat deze omwonende geen belanghebbende was bij het besluit. Daar was de omwonende het niet mee eens: het besluit zou hem persoonlijk en direct raken omdat hij direct zicht heeft op de route en daarbij overlast heeft van ongeveer 35.000 bussen per jaar. En ook de waarde van zijn woning is gedaald.

Belanghebbende: een persoonlijk of individueel belang

Het CBb oordeelde in deze als volgt. Een besluit tot goedkeuring van een vervoerplan alsmede een besluit tot verlening van een concessie, tot de vervoersonderneming (in dit geval Qbuzz) is gericht. Zo’n besluit legt vast welke rechten en plichten voor die vervoersonderneming in zijn relatie tot de concessieverlener zullen gelden en dan kan minder gemakkelijk worden aangenomen dat de belangen van individuele gebruikers van het openbaar vervoer daarbij direct betrokken zijn dan bij een vastgestelde dienstregeling (dit oordeelde het CBb in een eerdere uitspraak, ECLI:NL:CBB:2016:410). Naar het oordeel van het CBb geldt dit evenzeer voor degenen die in de nabijheid van een traject wonen (ofwel omwonenden): ook van hen zal niet snel kunnen worden aangenomen dat zij direct geraakt worden door een concessieverlening of een wijziging van het bij die concessie behorende vervoerplan.

Hoewel de omwonende stelde overlast te ervaren van desbetreffende route van de buslijn, zou dit belang zich onvoldoende onderscheiden van de belangen van (de vele) anderen van wie de woning en/of tuin in de directe nabijheid van een het traject van een buslijn in het concessiegebied is gelegen, aldus het CBb. Omdat er geen sprake is van een voldoende persoonlijk of individueel belang, kon de omwonende dus niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb worden aangemerkt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Belanghebbende bij een vervoersplan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief