icon

Fiscale behandeling van de TVL en de TOGS

Inleiding

Over huurkortingen vanwege de coronapandemie op grond van artikel 6:258 BW dan wel artikel 7:207 BW is veel te doen. Zoals wij in onze blog al bespraken is onlangs de conclusie PG hierover gepubliceerd. Hierin wordt de rekenmethode van het Hof Amsterdam van 14 september 2021 bepleit, aan de hand waarvan kan worden vastgelegd op welk bedrag aan huurkorting huurders (mogelijk) recht hebben.

Alle omstandigheden relevant

Het staat buiten kijf dat bij het eventueel toekennen van een huurkorting alle omstandigheden van het geval van belang (behoren te) zijn. Allerlei omstandigheden worden door rechters meegewogen, zoals (i) de belemmeringen in de bedrijfsvoering van de huurder, (ii) het omzetverlies van de huurder, (iii) de hoedanigheid van partijen, (iv) de financiële positie van partijen, (v) de ontvangen overheidssteun en (v) andere inkomsten van de huurder.

Geen rekening met fiscale behandeling van de TVL en de TOGS

Het valt op dat in de (gepubliceerde) rechtspraak tot op heden geen enkele rechter nog rekening heeft gehouden met de fiscale behandeling van de TVL (en die van de TOGS). Dit is opvallend, omdat juist deze fiscale behandeling bijzonder is en tot een aanzienlijk belastingvoordeel leidt.

De wetgever heeft namelijk al besloten dat de TVL en de TOGS in 2020 onbelast zijn; indien het parlement de verwachte goedkeuring ook voor 2021 geeft, zijn deze subsidies volledig vrijgesteld van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hierdoor mogen de TVL en de TOGS bij de berekening van het belastbaar inkomen of de winst buiten beschouwing worden gelaten. Dit terwijl de vaste lasten (zoals de huurverplichtingen) fiscaal gezien wel volledig als kosten opgevoerd mogen worden.

Aanzienlijk belastingvoordeel

Het gevolg is dat de ontvangen TVL en TOGS deel uitmaken van het resultaat van een onderneming maar bij het berekenen van de belastinglast over het boekjaar niet meegenomen hoeven te worden. Dit levert een aanzienlijk belastingvoordeel op. Bij een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap zal dit in 2020 en 2021 circa 37-49,5% van de ontvangen TVL en TOGS bedragen. Bij een besloten vennootschap en bij een stichting of vereniging die een onderneming drijft zal de besparing van vennootschapsbelasting in die jaren tussen de 16,5% (in 2020) dan wel 15% (in 2021) en 25% liggen.

Heeft de onderneming in de boekjaren 2020 en/of 2021 fiscale verliezen geleden, dan leidt de vrijstelling van TVL en TOGS tot een hoger fiscaal verlies in die jaren. Hoe groot het fiscaal voordeel van de vrijstelling in dat geval is, hangt af van het antwoord op de vraag wanneer de onderneming het extra fiscale verlies daadwerkelijk kan verrekenen met belastbare winsten uit andere boekjaren.

Belastingvoordeel dient te worden meegewogen

Een rechter zal pas een huurkorting (mogen) opleggen indien het contractuele evenwicht, na ontvangen tegemoetkomingen, tussen de prestaties van verhuurder en huurder is verstoord. Om vast te stellen of dit evenwicht is verstoord, dient ook de fiscale behandeling van de TVL en de TOGS te worden meegewogen. Het belastingvoordeel van een huurder en/of verhuurder kan immers zodanig zijn dat van een verstoring van het contractuele evenwicht geen sprake meer is.

Conclusie

De rechter kan de gevolgen van een huurovereenkomst wijzigen en aldus tot een maatwerkoplossing komen rekening houdend met alle omstandigheden van het geval. Juist omdat al deze omstandigheden van belang zijn, dient ook het belastingvoordeel als gevolg van de fiscale behandeling van de TVL en TOGS te worden meegewogen.

Zou u graag eens vrijblijvend overleggen over een huurkorting vanwege de coronapandemie of juist het weigeren daarvan? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.


Charles Moons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Fiscale behandeling van de TVL en de TOGS

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief