icon

Waarderingsvraagstukken bij het WHOA-akkoord

Deze blog is onderdeel van de Serie WHOA.

Inleiding

Als een WHOA-akkoord wordt gehomologeerd, is het verbindend voor de schuldenaar en alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders (artikel 385 Fw). Het akkoord moet alle informatie bevatten die de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders nodig hebben om zich een geïnformeerd oordeel te kunnen vormen over het akkoord (artikel 375 lid 1 Fw). Het akkoord moet onder meer de reorganisatie- en vereffeningswaarde benoemen. Ontbreekt deze informatie, dan zal de rechter een verzoek tot homologatie van het akkoord afwijzen (artikel 384 lid 2 aanhef en onder c Fw).

Vereffeningswaarde

De vereffeningswaarde (ook wel liquidatiewaarde of faillissementswaarde genoemd) is de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement (artikel 375 lid 1 onder f Fw). De term vereffeningswaarde past onzes inziens beter dan liquidatiewaarde. Onder liquidatiewaarde wordt namelijk doorgaans verstaan de verwachte opbrengst bij een afzonderlijke verkoop van de bezittingen (dus niet going concern). Dit terwijl de onderneming in faillissement ook going concern kan worden verkocht.

Reorganisatiewaarde

De reorganisatiewaarde is de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het akkoord tot stand komt (artikel 375 lid 1 onder f Fw). Over het algemeen is de reorganisatiewaarde moeilijker te bepalen dan de vereffeningswaarde. Er zijn veel verschillende waarderingsmethoden. Bij de waardering zal niet alleen de waarde na een succesvolle herstructurering moeten worden meegenomen, maar ook de kans dat de herstructurering niet het gewenste resultaat zal hebben en er alsnog een faillissement zal volgen.

Het waarderen van een onderneming is specialistenwerk. Dat geldt ook voor het waarderen van de reorganisatiewaarde in het kader van een WHOA-akkoord. Omdat de hoogte van de waardering van de reorganisatiewaarde van invloed is op hetgeen elke vermogensverschaffer (schuldeiser dan wel aandeelhouder) zal ontvangen, hebben verschillende vermogensverschaffers verschillende belangen bij de uitkomst. Het is dus niet onaannemelijk dat de verschillende vermogensverschaffers verschillende standpunten ten aanzien van de waardering zullen innemen en het niet altijd eens zullen zijn met de waarderingsmethode en -uitkomst. Om discussie hierover te voorkomen verdient het daarom aanbeveling om een objectief en controleerbaar waarderingsrapport te laten opstellen door een onafhankelijke waarderingsdeskundige. Dit zal in de regel de kans van slagen van een WHOA-traject vergroten.

Verhouding vereffeningswaarde/reorganisatiewaarde

Als blijkt dat de reorganisatiewaarde niet hoger is dan de vereffeningswaarde, zal het akkoord niet worden gehomologeerd als een tegenstemmende vermogensverschaffer (schuldeiser of aandeelhouder) om afwijzing hiervan verzoekt (artikel 384 lid 3 Fw), ongeacht of alle klassen met het akkoord hebben ingestemd.

Conclusie

De vereffeningswaarde en reorganisatiewaarde zijn belangrijke aspecten van het WHOA-akkoord. Wij staan u graag bij in een WHOA-traject, maar laten de waardering graag over aan de waarderingsdeskundige. Een objectief en controleerbaar waarderingsrapport opgesteld door een onafhankelijke waarderingsdeskundige vergroot de kans op een succesvolle herstructurering.

De WHOA biedt veel mogelijkheden om schulden te herstructureren! Heeft u vragen over de WHOA of een herstructureringsakkoord? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Joram Verstoep en Joël Bouman. Wij zijn u graag van dienst!


Joël Bouman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waarderingsvraagstukken bij het WHOA-akkoord

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief