icon

De wijziging of beëindiging van overeenkomsten onder de WHOA

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

Zoals wij eerder in een blog al kort bespraken, biedt de nieuwe aangenomen Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) onder meer de mogelijkheid om overeenkomsten voortijdig te wijzigen of zelfs te beëindigen. Ondernemingen kunnen hierdoor onder (nadelige) distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten of huurovereenkomsten uitkomen. Het wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten is overigens niet mogelijk.

Voorstel tot wijziging of beëindiging

Als een schuldenaar verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan, kan hij zijn schuldeisers in beginsel een akkoord aanbieden (op grond van artikel 370 lid 1 Fw). Daarnaast kan deze schuldenaar (of de aangewezen herstructureringsdeskundige) in die situatie ook aan een contractuele wederpartij een voorstel tot wijziging of beëindiging van de met die partij gesloten overeenkomst doen.

Tot zover niets nieuws. Het staat een schuldenaar in beginsel altijd al vrij om een dergelijk voorstel te doen. Bij overeenkomsten geldt in Nederland immers het fundamentele beginsel van contractsvrijheid: partijen mogen zelf bepalen met wie zij welke afspraken willen maken. De contractuele wederpartij van de schuldenaar kon dit voorstel tot voorheen dus simpelweg afslaan.

Dit laatste verandert echter na de inwerkingtreding van de WHOA. Als de wederpartij niet met het voorstel instemt, kan de schuldenaar (of de herstructureringsdeskundige) de overeenkomst dan tussentijds doen opzeggen, mits de schuldenaar zijn schuldeisers een akkoord heeft aangeboden dat door de rechtbank wordt gehomologeerd en de rechtbank daarbij toestemming geeft voor het opzeggen van deze overeenkomst (op grond van artikel 373 lid 1 Fw).

Opzegging overeenkomst

De opzegging vindt in dat geval van rechtswege plaats op de dag waarop het akkoord door de rechtbank is gehomologeerd tegen een door de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige gestelde termijn. Als de rechtbank deze termijn niet redelijk vindt, kan zij bij de verlening van de toestemming een langere termijn vaststellen. Een termijn van drie maanden vanaf de homologatie van het akkoord is in elk geval voldoende (op grond van artikel 373 lid 1 Fw).

Wel heeft de wederpartij recht op vergoeding van de schade die zij lijdt vanwege de beëindiging van de overeenkomst conform artikel 6:95 e.v. BW. In het gehomologeerde akkoord dat de schuldenaar aan zijn schuldeisers heeft aangeboden kan dit recht echter worden gewijzigd (op grond van artikel 373 lid 2 Fw).

Rechten schuldeisers

Als een schuldenaar een akkoord voorbereidt om aan zijn schuldeisers aan te bieden, een herstructureringsdeskundige wil aanwijzen en/of voorbereidende handelingen hiervoor uitvoert, geeft dit niet het recht aan diens contractuele wederpartij om de nakoming van haar verplichtingen onder een overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden (op grond van artikel 373 lid 3 Fw). De ratio is dat het een schuldenaar moet vrijstaan om een akkoord voor te bereiden zonder dat belangrijke overeenkomsten door wederpartijen meteen worden stopgezet. Anders zouden de pogingen om tot een gehomologeerd akkoord te komen immers bij voorbaat stranden.

Als door de rechtbank een afkoelingsperiode is afgekondigd, mag een contractuele wederpartij evenmin de nakoming van haar verplichtingen onder een overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden wegens een verzuim in de nakoming van de schuldenaar dat heeft plaatsgevonden vóór de afkoelingsperiode (op grond van artikel 373 lid 4 Fw). Wel dient de schuldenaar voor deze wederpartij zekerheid te stellen voor de nakoming van de nieuwe verplichtingen die ontstaan tijdens de afkoelingsperiode.

Conclusie

Heeft u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of de wijziging of beëindiging van overeenkomsten? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Joram Verstoep en Jöel Bouman. Wij zijn u graag van dienst!


Joël Bouman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De wijziging of beëindiging van overeenkomsten onder de WHOA

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief