icon

Nieuwe Wet Bibob in werking vanaf 1 augustus 2020

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: ‘Wet Bibob’) biedt een bestuurlijk instrument om overheden te ondersteunen bij het voorkomen van het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. Wij schreven al eerder een blog over een voorgestelde wijziging van deze wet. Met dit wetsvoorstel was het kabinet van plan om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, o.a. door een uitbreiding van de mogelijkheden voor eigen onderzoek en door uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob.

Inmiddels is de gewijzigde Wet Bibob in werking getreden, namelijk per 1 augustus 2020. Dit ging gepaard met een wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna: ‘Bjsg’). Dit laatste in verband met de verstrekking van justitiële gegevens over de zakelijke omgeving van betrokkene ten behoeve van het eigen Bibob-onderzoek door bestuursorganen. De belangrijkste wijzigingen worden in deze blog nader belicht.

Uitbreiding mogelijkheden eigen onderzoek bestuursorganen

In het nieuwe artikel 7a Wet Bibob in combinatie met artikel 15 Bjsg zijn de onderzoeksmogelijkheden van eigen Bibob-onderzoek door bestuursorganen uitgebreid. Het idee hierachter is dat bestuursorganen zich op basis van een uitgebreider eigen onderzoek een beter oordeel kunnen vormen over de zakelijke omgeving van de betrokkene en daarmee over diens integriteit. De wijziging behelst concreet dat bestuursorganen niet meer uitsluitend de justitiële gegevens van de betrokkene zelf mogen raadplegen maar ook de gegevens van de volgende derden:

  • degene die direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene;
  • degene die direct of indirect zeggenschap heeft of heeft gehad over betrokkene;
  • degene die direct of indirect vermogen verschaft of heeft verschaft aan betrokkene;
  • degene die als leidinggevende, beheerder, bedrijfsleider of vervoersmanager is of zal worden vermeld op de beschikking die is aangevraagd of is gegeven;
  • degene die redelijkerwijs met betrokkene gelijk kan worden gesteld op grond van zijn feitelijke invloed op de betrokkene.

Uitbreiding toepassingsbereik Wet Bibob

Vastgoedtransacties

Met de wijziging van de Wet Bibob is ook het begrip ‘vastgoedtransacties’ verbreed. Eerder viel alleen de deelname van een rechtspersoon met een overheidstaak aan een rechtspersoon die een onroerende zaak in eigendom heeft of die (ver)huurt onder het bereik van de wet. Nu valt ook de vergroting, vermindering of beëindiging van een dergelijke deelname onder de Wet Bibob. Ook is de wet nu van toepassing als de rechtspersoon de onroerende zaak pas ná de deelname verwerft of gaat verhuren.

Deze wijziging is terug te vinden in artikel 1 lid 1 sub 4 van de Wet Bibob. Ook wordt het verlenen van toestemming door de eigenaar voor het vervreemden van erfpacht als vastgoedtransactie gekwalificeerd waardoor een rechtspersoon met een overheidstaak de Wet Bibob kan toepassen voordat wordt besloten op het verlenen van toestemming. Deze wijziging is terug te vinden in artikel 1 lid 1 sub 5 Wet Bibob.

Overheidsopdrachten

Eerder kon de Wet Bibob alleen worden toegepast op overheidsopdrachten in de sectoren bouw, milieu en ICT. Met inwerkingtreding van de nieuwe wet vallen alle overheidsopdrachten onder het bereik van de Wet Bibob, hierbij valt te denken aan de zorgsector en personenvervoer.

Er wordt momenteel gewerkt aan een volgende wijziging van de Wet Bibob. Deze wijziging zou uitwisseling van informatie tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen (alsmede van bestuursorgaan onderling) moeten verruimen.

Lees meer: advocaat vastgoedrecht van Wieringa

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Wet Bibob in werking vanaf 1 augustus 2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief