icon

Het UBO-register zal operationeel zijn vanaf 27 september 2020

Het UBO-register zal operationeel zijn vanaf 27 september 2020 (*). Voor entiteiten die vanaf 27 september 2020 worden geregistreerd bij het handelsregister, geldt dat bij eerste inschrijving tevens de UBO-informatie moet worden geregistreerd. Voor entiteiten die reeds daarvoor werden geregistreerd bij het handelsregister geldt dat de UBO-informatie uiterlijk op 27 maart 2022, dus 18 maanden later, moet zijn geregistreerd.

Wat is het UBO-register en welke gegevens worden geregistreerd?

Het UBO-register wordt onderdeel van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Er worden gegevens van UBO’s (zie hieronder wie UBO zijn) in geregistreerd.

De volgende gegevens van de UBO zullen openbaar zijn (**):

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat; en
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De volgende gegevens van de UBO zullen niet openbaar zijn (***):

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • geboortedag;
 • geboorteland en –plaats;
 • woonadres;
 • afschrift van geldig identiteitsdocument; en
 • afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

De registratieplichtige entiteiten (zie hieronder welke entiteiten dat zijn) zijn verplicht er voor te zorgen dat informatie over de UBO te allen tijde juist en volledig is. Het niet voldoen aan deze verplichting kan worden bestraft, met bijvoorbeeld een boete van de vierde categorie (€ 20.500).

Wat is een UBO?

Een UBO is – kort gezegd – de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Bij een B.V. of N.V. bijvoorbeeld gaat het om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Over wie als UBO wordt aangemerkt hebben wij eerder al uitgebreid geblogd; het wordt tevens overzichtelijk beschreven op de website van de AFM.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht geldt voor:

 • (niet-beursgenoteerde) B.V.’s en N.V’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • kerkgenootschappen.

De registratieplicht geldt niet voor:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • enkele historische rechtspersonen.

Tot slot

Als u aandeelhouder bent of anderszins zeggenschap kunt uitoefenen over een entiteit, dan heeft de invoering van het UBO-register en de definitie van UBO mogelijk vergaande consequenties voor u. Vanaf 27 september 2020 zullen uw persoonsgegevens (openbaar) geregistreerd worden bij de Kamer van Koophandel, waar dat tot op heden niet (altijd) het geval was. Als u vragen hebt over de gevolgen van de invoering van het UBO-register voor u en uw onderneming, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Wij hebben eerder geblogd over het UBO-register:

 • op 18 april 2016 over de verplichting voor Nederland tot invoering van het UBO-register;

 • op 7 april 2017 over het wetsvoorstel waarmee het UBO-register zou worden ingevoerd;

 • op 14 juli 2017 dat de invoering van het UBO-register was uitgesteld;

 • op 20 april 2018 over de definitie van “UBO”;

 • op 29 mei 2020 over de vraag of het UBO-register te omzeilen is;

en na het verschijnen van deze blog:

* Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van de Implementatiewet UBO-registratie (voluit: registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten), waarmee de Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) wordt geïmplementeerd.

** Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

*** Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het UBO-register zal operationeel zijn vanaf 27 september 2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief