icon

Definitie van UBO bij invoering van het UBO-register

Op grond van de Anti-witwasrichtlijn zal er in Nederland een UBO-register worden ingevoerd. Het doel van het UBO-register is de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en criminaliteit door middel van rechtspersonen binnen de EU. UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”, of in het Nederlands vertaald ‘uiteindelijk belanghebbende’. In dit register zal worden bijgehouden wie de natuurlijke personen zijn die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de zeggenschap hebben over een rechtspersoon. Het UBO-register zal openbaar zijn en zal mede daarom een grote impact hebben op onder meer de privacy van UBO’s.

Op 6 april 2018 heeft Minister Hoekstra van Financiën de Eerste en de Tweede Kamer het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 toegestuurd. In het Ontwerpbesluit geeft de minister een nadere definitie van de term UBO. Dit is van belang omdat aan de hand van die definitie zal worden bepaald wie wordt opgenomen in het UBO-register.

De definitie UBO (uiteindelijk belanghebbende) verschilt naar gelang de vorm waarin de onderneming wordt gedreven en wordt gegeven in artikel 3 van het Ontwerpbesluit.

  • Bij B.V.’s en N.V.’s zijn UBO’s natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, doordat zij direct of indirect houder zijn van meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap. Beursvennootschappen en hun 100% dochters zijn vrijgesteld van de verplichting om een UBO te benoemen.
  • Bij andere rechtspersonen (stichtingen, verenigingen en coöperaties) zijn UBO’s natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon, doordat zij direct of indirect houder zijn van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de rechtspersoon of direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon, of feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon kunnen uitoefenen.
  • Bij personenvennootschappen (v.o.f.’s, CV’s en maatschappen) zijn UBO’s natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap doordat zij direct of indirect houder zijn van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de personenvennootschap, zij direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap kunnen uitoefenen, of feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap kunnen uitoefenen.
  • Indien aan de hand van deze voorwaarden niet van een UBO blijkt, wordt als pseudo-UBO aangemerkt de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van van de onderneming. niet zijnde een vennootschap die als uitgevende instelling is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten als bedoeld in de richtlijn transparantie, dan wel aan vergelijkbare internationale standaarden, met inbegrip van een 100 procent dochtermaatschappij van een dergelijke vennootschap.

Als u aandeelhouder bent of anderszins zeggenschap kunt uitoefenen over een entiteit, dan heeft de invoering van het UBO-register en de definitie van UBO mogelijk vergaande consequenties voor u. Het kan zomaar zijn dat in de nabije toekomst uw naam vermeld zal worden als UBO, waar dat tot op heden niet het geval was. Als u vragen hebt over de gevolgen van de invoering van het UBO-register voor u en uw onderneming, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Wij hebben eerder geblogd over het UBO-register. Op 18 april 2016 blogden wij over de verplichting voor Nederland tot invoering van het UBO-register. Op 7 april 2017 blogden wij over het wetsvoorstel waarmee het UBO-register zou worden ingevoerd. En 14 juli 2017 blogden wij dat de invoering van het UBO register was uitgesteld. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Definitie van UBO bij invoering van het UBO-register

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief