icon

Aansprakelijkheid voor de jaarrekening

In een zaak waarin het Gerechtshof Den Haag recent uitspraak heeft gedaan, wordt de (feitelijk) bestuurder van een gefailleerde B.V. door een individuele schuldeiser onder meer verweten dat hij heeft nagelaten (tijdig) één of meer jaarrekeningen van de B.V. te publiceren. De individuele schuldeiser stelt dat de (feitelijk) bestuurder daarmee onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. De individuele schuldeiser vordert vergoeding van door haar geleden schade.

Het hof oordeelt dat de jaarrekening niet werd gepubliceerd en dit verzuim met zich brengt dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW. Artikel 2:248 BW regelt aansprakelijkheid in geval van faillissement en kan worden ingeroepen door de curator. Dat de jaarrekening niet (tijdig) werd gedeponeerd betekent niet dat het bestuurder ook onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is jegens individuele schuldeisers. Het hof wijst de vordering van de eiser af.

Het hof heeft de vordering terecht afgewezen. Het bepaalde in artikel 2:248 BW kan door de curator worden ingeroepen, niet door (individuele) schuldeisers. De vordering was op dit punt dus tamelijk kansloos.

Individuele schuldeisers kunnen wel succesvol beroep doen op het bepaalde in artikel 2:249 BW: “Indien door de jaarrekening, door tussentijdse cijfers of door het bestuursverslag voor zover deze bekend zijn gemaakt, een misleidende voorstelling wordt gegeven van de toestand der vennootschap, zijn de bestuurders tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, door dezen dientengevolge geleden. De bestuurder die bewijst dat dit aan hem niet te wijten is, is niet aansprakelijk.”

Deze bepaling ziet niet op het formele vereiste van het (tijdig) deponeren van de jaarrekening, maar op het meer materiële vereiste dat het bestuur geen misleidende financiële gegevens over de vennootschap verstrekt aan haar schuldeisers en andere derden. Het verstrekken van misleidende financiële gegevens kan ook worden gekwalificeerd als onrechtmatige daad, op grond waarvan degene die deze pleegt kan worden aangesproken. Artikel 2:249 heeft tot gevolg dat naast de bestuurder die feitelijk de misleidende financiële gegevens heeft verstrekt, ook diens medebestuurders kunnen worden aangesproken tot vergoeding van de door die misleidende cijfers ontstane schade.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid voor de jaarrekening

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief