icon

Verstek en verzet

In de procespraktijk komt het regelmatig voor dat de gedaagde (aan wie de dagvaarding werd betekend), om welke reden dan ook, zich niet stelt (zich bij de rechtbank meldt) en dat de rechter een zogenaamd verstekvonnis wijst zonder dat de gedaagde verweer heeft kunnen voeren.

Artikel 139 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”) bepaalt daarover dat indien de gedaagde niet op de eerste of op een door de rechter nader bepaalde roldatum in het geding verschijnt dan wel verzuimt advocaat te stellen of, indien verschuldigd, het griffierecht niet tijdig voldoet hoewel hem dat bij dagvaarding was aangezegd, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen hem verleent en de vordering toewijst, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. In een verstekzaak zal de rechter de vordering in de regel dus slechts marginaal en vooral op de formele eisen toetsen.

De gedaagde partij die bij verstek is veroordeeld, kan tegen een dergelijk verstekvonnis echter wel in verzet gaan. In tegenstelling tot hoger beroep, wordt het verzet behandeld door dezelfde rechterlijke instantie als die het verstekvonnis heeft gewezen. Artikel 143 Rv regelt onder welke voorwaarden het verzet kan worden ingesteld. Het verzet worden gedaan door middel van een dagvaarding, binnen vier weken nadat of het verstekvonnis door een deuwaarder aan de gedaagde werd betekend, of na het plegen van een daad van bekendheid van de gedaagde. Indien de gedaagde geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, maar zijn woon- of verblijfplaast buiten Nederland bekend is, geldt een termijn van acht weken. Naast de voornoemde gevallen vangt de verzettermijn aan op de dag waarop het vonnis ten uitvoer is gelegd (geexecuteerd).

De vraag wanneer de gedaagde bekend is geraakt met het verstekvonnis is in de praktijk vaak onderwerp van procedures. Het antwoord op die vraag is immers van groot belang voor de ontvankelijkheid van gedaagden die in verzet komen tegen een verstekvonnis.

Is er tegen u een verstekvonnis gewezen en wilt u daartegen in verzet gaan, dan is het van groot belang dat u voortvarend te werk gaat. De termijnen zijn kort. Wij zijn u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verstek en verzet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief