icon

De blauwe lijst

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

Eerder schreven wij over de vernietigbaarheid van bedingen in algemene voorwaarden. Bekend zijn de grijze en zwarte lijst waarop bedingen staan die ten aanzien van overeenkomsten met consumenten (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn. Gelet op artikel 6:233 aanhef en onder a BW kan een dergelijk beding vernietigd worden.

Naast de grijze en zwarte lijst bestaat er een blauwe lijst. Deze lijst is relatief onbekend en vloeit voort uit de Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13/EEG). Op de blauwe lijst staan bedingen die onredelijk kunnen zijn. In die zin is de blauwe lijst te vergelijken met de grijze lijst (artikel 6:237 BW).

Het doel van Richtlijn 93/13/EEG is het beschermen van de consument tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten met een professionele wederpartij. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van bedingen die zijn opgenomen op de blauwe lijst:

– De consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding op te leggen (sub e).
– Op onweerlegbare wijze de instemming vast te stellen van de consument met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst (sub i).
– Het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering door de consument te beletten of te belemmeren, met name door de consument te verplichten zich uitsluitend tot een niet onder een wettelijke regeling ressorterend scheidsgerecht te wenden, door de bewijsmiddelen waarop de consument een beroep kan doen op ongeoorloofde wijze te beperken of hem een bewijslast op te leggen die volgens het geldende recht normaliter op een andere partij bij de overeenkomst rust (sub q).

Dergelijke bedingen kunnen dus onredelijk zijn. In 2013 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over contractuele bedingen die vallen onder Richtlijn 93/13/EEG. De Hoge Raad heeft bepaald dat de nationale rechter ambtshalve (dus ook wanneer partijen daar niet om vragen) moet controleren of een beding valt onder de Richtlijn 93/13/EEG. Indien een beding onder de richtlijn valt, dan moet de rechter beoordelen of het beding onredelijk is. Als de rechter van mening is dat het beding inderdaad onredelijk is, dan moet de rechter het vernietigen.

De vernietiging van een beding kan vervelende gevolgen hebben. Ook om die reden is het van belang om passende algemene voorwaarden te hanteren. Mocht u uw algemene voorwaarden willen laten beoordelen, dan zijn wij u uiteraard graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De blauwe lijst

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief