icon

Huurkoop en financial lease

Huurkoop – tegenwoordig ook vaak financial lease genoemd – is een vorm van koop op afbetaling. Er is sprake van huurkoop als de koper en verkoper overeenkomen dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer vervallen nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd én dat de verkochte zaak pas in eigendom overgaat als de koopprijs (en al het overige de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is) is betaald.

Een belangrijk onderdeel van de huurkoop is het eigendomsvoorbehoud. Een significant verschil met het eigendomsvoorbehoudbeding is echter dat een eigendomsvoorbehoud vormvrij is, terwijl de huurkoopovereenkomst moet worden aangegaan bij authentieke (notariële) of onderhandse (niet-notariële) akte: in feite niets anders dan een ondertekend document. Daarbij stelt artikel 7A:1576j BW ook aan de inhoud van de akte nog verschillende eisen.

Een ander – voor de praktijk zeer belangrijk – verschil is dat een echtgenoot of geregistreerd partner voor het aangaan van een huurkoopovereenkomst de toestemming behoeft van de andere echtgenoot of geregistreerd partner, behalve als het zaken betreft die strekken ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf (artikel 1:88 lid 1 aanhef en onder d). Als aan de voorgaande regel niet is voldaan, kan de echtgenoot of geregistreerd partner die geen toestemming heeft gegeven, de huurkoopovereenkomst vernietigen (artikel 1:89 lid 1 BW).

Om ervoor te zorgen dat de wettelijke beschermingsmechanismen niet worden omzeild, bepaalt artikel 1576h lid 2 en 3 BW dat alle overeenkomsten die dezelfde strekking als huurkoop hebben als huurkoop worden aangemerkt. Zo maakt het voor de beoordeling of sprake is van huurkoop niet uit of er boven een overeenkomst "Huurkoop" of "Financial Lease" staat. Een ander regelmatig voorkomend voorbeeld is dat een (complex van) overeenkomst(en) tussen drie partijen, een koper, een verkoper en een financier die aan de koper krediet verleent en aan wie de eigendom der zaak wordt overgedragen, wordt aangemerkt als huurkoop.

Als een leverancier de mogelijkheid van huurkoop wil aanbieden, is het dus van groot belang dit zorgvuldig vorm te geven en uit te voeren. Als hij dat niet doet, bestaat het gevaar dat de overeenkomst later vernietigbaar blijkt.

Hebt u vragen over het opstellen van een huurkoopcontract of over uw mogelijke weren tegen een huurverkoper, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deze blog is onderdeel van de Serie zekerheidsrechten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huurkoop en financial lease

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief