icon

Denkt u eraan uiterlijk 31 januari 2015 uw jaarrekening 2013 te deponeren?

2013 is alweer lang voorbij. Maar hebt u uw jaarrekening over het boekjaar 2013 al gedeponeerd bij de het handelsregister van de Kamer van Koophandel? Niet, of te laat, deponeren van uw jaarrekening kan verstrekkende gevolgen hebben.

De deponeringsplicht geldt voor bv’s, nv’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, vof’s en cv’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn, sommige (commerciële) verenigingen en stichtingen, buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren en formeel buitenlandse vennootschappen (artikel 2:360 BW).

Van de hierboven beschreven ondernemingsvormen komt de bv het meest voor. De meeste ondernemingen hebben een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dat is echter niet zonder meer het geval. Omdat de bv het meeste voorkomt, ga ik in deze blog uit van een bv. Let op: sommige termijnen verschillen voor de verschillende rechtspersonen.
Op grond van artikel 2:210 BW maakt het bestuur jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste 6 maanden door de algemene vergadering, een jaarrekening op. Na uitstel van 6 maanden bedraagt de maximale termijn voor het opmaken van de jaarreking dus 11 maanden. De jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld door de algemene vergadering. De wet bevat geen termijn voor het vaststellen van de jaarrekening. Wel bepaalt artikel 2:394 lid 1 BW dat de jaarrekening binnen 8 dagen na de vaststelling, openbaar dient te worden gemaakt. Lid 2 van datzelfde artikel bepaalt dat als de jaarrekening niet binnen 2 maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn (welke maximaal 11 maanden is) is vastgesteld door de algemene vergadering, de (de door het bestuur opgestelde maar nog niet door de algemene vergadering vastgestelde) jaarrekening moet worden gedeponeerd. Artikel 2:394 lid 3 BW geeft 13 maanden na afloop van het boekjaar als maximale termijn waarbinnen de jaarrekening moet zijn gedeponeerd. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar dient de jaarreking 2013 dus uiterlijk op 31 januari 2015 te worden gedeponeerd. Van belang is evenwel dat met de invoering van de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, belangrijke delen van ons vennootschapsrecht zijn gewijzigd en aan artikel 2:210 BW een nieuw lid 5 is toegevoegd. Artikel 2:210 lid 5 BW bepaalt thans dat in het geval alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders eveneens geldt als vaststelling van de jaarrekening door de algmene vergadering, mits er wordt voldaan aan enkele andere vereisten. Dat heeft tot gevolg dat – strikt genomen – de termijn in dat geval wordt ingekort tot 11 maanden en 8 dagen, en de uiterste datum voor deponering van de jaarrekening 2013 dus 8 december 2014 is. In de rechtspraak wordt vooralsnog echter (voornamelijk) aangesloten bij de 13-maandentermijn van artikel 2:394 lid 3 BW.

Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen kan verstrekkende gevolgen hebben, het is een economisch delict (artikel 1 onderdeel 4 Wet op de economische delicten). Voor de praktijk veel belangrijker echter, is de sanctie van artikel 2:248 BW. Dat artikel bepaalt dat in geval van faillissment iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het volledige faillissementsterkort indien het bestuur onbehoorlijk heeft bestuurd en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Indien het bestuur niet aan de deponeringsplicht heeft voldaan staat op grond van artikel 2:248 vast dat het bestuur onbehoorlijk heeft bestuurd en wordt vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is faillissement. Indien de bestuurders er niet in slagen dit vermoeden te weerleggen, zijn zij in dat geval dus hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort. Een onbelangrijk verzuim wordt niet in aanmerking genomen. Uit de rechspraak blijkt echter dat de term “onbelangrijk verzuim” een nogal casuistisch karakter heeft. Al met al betekent dat, dat indien bet bestuur de jaarrekening niet (tijdig) heeft gedeponeerd en de vennootschap failliet gaat, het bestuur één-nul achter staat.

Kortom: 31 januari 2015 is nog maar een paar weken weg – dus zorg dat u niet te lang wacht met het deponeren van uw jaarrekening 2013.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Denkt u eraan uiterlijk 31 januari 2015 uw jaarrekening 2013 te deponeren?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief