icon

De buitengerechtelijke incassokosten in vogelvlucht

Op grond van artikel 6:96 BW komen buitengerechtelijke incassokosten voor vergoeding in aanmerking. Anders dan in het geval van een handelsovereenkomst, komen buitengerechtelijke incassokosten in het geval van een consument-schuldenaar slechts voor vergoeding in aanmerking als de schuldeiser, nadat de consument-schuldenaar in verzuim is geraakt, een zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ naar de consument-schuldenaar heeft gestuurd en de consument-schuldenaar niet binnen de gestelde termijn heeft betaald. Hierover schreven wij al eerder.

Langere tijd was onduidelijk of, nadat de consument-schuldenaar in verzuim is geraakt, de schuldeiser kan volstaan met een dergelijke veertiendagenbrief of dat hij nog andere incassomaatregelen moet nemen om rechtsgeldig aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Om die onduidelijk weg te nemen heeft Rechtbank Gelderland op 23 oktober 2013 de volgende prejudiciële vraag – waarover wij al eerder schreven – gesteld aan de Hoge Raad.

Dient art. 6:96 lid 6 BW aldus te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertiendagenbrief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (veertiendagen)brief nog een nadere incassohandeling verricht?

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op bovenstaande prejudiciële vraag. De Hoge Raad overweegt dat pas recht bestaat op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, indien daadwerkelijk incassohandelingen zijn verricht. Niet beoogd is recht te geven op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, wanneer in redelijkheid onvoldoende aanleiding bestond incassohandelingen te verrichten. Voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is niet relevant welke incassohandelingen de schuldeiser heeft verricht. De maximale hoogte van de vergoeding is immers uitsluitend gerelateerd aan de hoogte van de verschuldigde hoofdsom en niet aan de aard en omvang van de verrichte incassowerkzaamheden. Dit stelsel brengt mee dat, indien de schuldenaar in verzuim is en de schuldeiser incassohandelingen heeft verricht waartoe hij in redelijkheid kon overgaan, de vergoeding door de schuldenaar verschuldigd is ongeacht de aard en omvang van de verrichte incassohandelingen. Alleen ten aanzien van een consument-schuldenaar is voorgeschreven dat de schuldeiser hem eerst nog een veertiendagenbrief moet sturen (artikel 6:96 lid 6 BW). Daarmee is beoogd dat de consument niet wordt overvallen door het verschuldigd worden van incassokosten: hij krijgt na de waarschuwing in de veertiendagenbrief nog veertien dagen de gelegenheid het verschuldigde bedrag te betalen zonder dat incassokosten verschuldigd worden.

De Hoge Raad vervolgt met de overweging dat de veertiendagenbrief naar zijn aard ook zelf een incassohandeling is. Het vorenstaande betekent dat de consument-schuldenaar de incassokosten verschuldigd wordt indien hij, nadat de schuldeiser hem de veertiendagenbrief heeft gestuurd, zijn schuld niet binnen veertien dagen voldoet. Daartoe zijn dus geen nadere incassohandelingen van de zijde van de schuldeiser vereist.

Deze uitleg van artikel 6:96 BW lijkt ons correct. In de wet zijn geen overige vereisten genoemd voor het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten. De praktijk is gebaat bij een voor ieder eenvoudig vast te stellen moment vanaf wanneer de buitengerechtelijke incassokosten voor vergoeding in aanmerking komen. Deze duidelijkheid heeft de Hoge Raad nu verschaft.

Mocht u zich geconfronteerd zien met een schuldenaar die niet aan zijn verplichtingen voldoet en u wilt overgaan tot incasso van uw vordering, kunnen wij u daarbij bijstaan. Ook als juist tegen u incassomaatregelen worden genomen, kunnen wij u van dienst zijn. Neem gerust contact met ons op.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De buitengerechtelijke incassokosten in vogelvlucht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief