icon

De buitengerechtelijke incassokosten in vogelvlucht

Op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c BW komen de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, oftewel de buitengerechtelijke incassokosten, voor vergoeding in aanmerking.

In geval van een handelsovereenkomst bestaat de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten uit ten minste een bedrag van € 40. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken (artikel 6:96 lid 4 BW). Onder de term ‘handelsovereenkomst’ wordt – gechargeerd – verstaan een overeenkomst tussen professionele partijen (artikel 6:119a lid 1 BW).

Indien de schuldenaar een consument is, komen de buitengerechtelijke incassokosten slechts voor vergoeding in aanmerking nadat de consument-schuldenaar ná het intreden van het verzuim (als bedoeld in artikel 6:81 BW), tevergeefs is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen. Dit is de zogenaamde ‘veertiendagenbrief’. De veertiendagenbrief moet vermelden wat de gevolgen zijn van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Het verzuim treedt in nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem nog een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld, of als er een overeengekomen betalingstermijn verstrijkt en de schuldenaar niet binnen die termijn heeft betaald. In het laatste geval is geen aparte ingebrekestelling nodig.

Er gelden dus verschillende regels voor het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten van consumenten en niet-consumenten. Anders dan wanner er sprake is van een handelsovereenkomst, moet een consument eerst nog een veertiendagenbrief worden gestuurd. Pas als de consument dan niet betaalt binnen de gegeven termijn, heeft de schuldeiser recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Over de vraag of na de veertiendagenbrief nog verdere incassohandelingen moeten worden verricht, heeft de Hoge Raad zich recent uitgelaten. Hierover zal volgende week een blog verschijnen.

Hoe hoog het bedrag is dat voor vergoeding in aanmerking komt, kan worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten en de daaruit volgende staffel, die gevonden kan worden via www.rechtspraak.nl.

Van bovenstaande staffel kan worden afgeweken. Artikel 6:96 lid 5 BW bepaalt echter dat dat niet kan ten nadele van consumenten-schuldenaren. Voor consument-schuldenaren volgt uit de bovenstaande staffel dus het maximumbedrag dat voor vergoeding van de incassokosten in aanmerking komt.

Mocht u zich geconfronteerd zien met een schuldenaar die niet aan zijn verplichtingen voldoet en u wilt overgaan tot incasso van uw vordering, kunnen wij u daarbij bijstaan. Ook als juist tegen u incassomaatregelen worden genomen, kunnen wij u van dienst zijn. Neem gerust contact met ons op.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De buitengerechtelijke incassokosten in vogelvlucht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief