icon

65 is nog steeds pensioenleeftijd

Voortdurend horen we dat het met het automatisme om op je 65e verjaardag met pensioen te gaan afgelopen zou moeten zijn. Alle uitingen in pers en kamer ten spijt is echter het beeindigen van de arbeidsrelatie wegens het bereiken van de 65 jarige leeftijd nog steeds de norm, in ieder geval voor ambtenaren.

Dat ondervond een ambtenaar van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat die bezwaar maakte tegen zijn ontslag per januari 2007. De man hield van werken, dat blijkt reeds uit het feit dat hij ruim tien maanden aan verlof had opgespaard in de loop der jaren. Hij had zijn werkgever aangeboden full time in dienst te blijven na de voorgenomen ontslagdatum, maar deze liet weten daar geen gebuik van te zullen maken.

Het ministerie volgde het Besluit vaststelling leeftijdsgrens openbare functies van 13 september 1945. Dat besluit stelde dat “behoudens in zeer bijzondere gevallen” ambtenaren bij hun 65e verjaardag ontslagen worden. En waar dat besluit behoorlijk oud was (bijna zo oud als de ambtenaar) en achterhaald genoemd kon worden – het is kort na zijn ontslag geschrapt – stelt de veel recentere Wet gelijke behandeling bij de arbeid op grond van leeftijd dat het beëindigen van een arbeidsverhouding van een ambtenaar in verband met het bereiken van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat géén discriminatie is.

De ambtenaar vond echter dat die bepaling “gezien de maatschappelijke ontwikkelingen” niet langer objectief gerechtvaardigd, en daarmee onder meer in strijd was met een Europese Richtlijn terzake vam leeftijdsdiscriminatie. Hij wees bij voorbeeld op de recente ontwikkeling dat het beleid inmiddels – sinds enkele maanden na zijn ontslag!- inhield dat rijksambtenaren die dat wilden na hun 65e konden doorwerken.

Helaas voor de ambtenaar had inmiddels het Hof van Justitie in oktober 2007 een uitspraak gedaan waaruit bleek dat dat Hof 65 als standaard persioenleeftijd acceptabel acht.

Ook de rechtbank oordeelde dat nu zelfs in de circulaires van het Rijk waarin doorwerken door 65-plussers, ook bij het Rijk, werd gepromoot werd gesteld dat pensioen bij 65 gebruikelijk en geaccepteerd is, de bepalingen uit het (ingetrokken) Besluit en in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid niet discriminatoir of in strijd met de grondwet waren.

Het ontslag hield stand.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
65 is nog steeds pensioenleeftijd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief