icon

DNR 2005: de aansprakelijkheid van de architect (2)

In een eerdere bijdrage schreef ik over de aansprakelijkheid van de architect onder De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die met name wat betreft de kennis en juiste toepassing van overheidsvoorschriften nogal ver reikt. In deze bijdrage licht ik toe dat ook indien de architect een tekortkoming kan worden aangerekend, dit zeker niet in alle gevallen betekent dat hij jegens de opdrachtgever ook (volledig) aansprakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is.

Lees ook: De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011)

Voorop staat de verplichting van de opdrachtgever de documenten die de architect bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig te beoordelen en na goedkeuring desgewenst te waarmerken (artikel 12, lid 3 DNR 2005).

De architect doet er goed aan op de door hem vervaardigde documenten expliciet goedkeuring te vragen alvorens verder te werken. Overigens helpt het voorschrift van artikel 11, lid 7 DNR 2005 de architect hier een handje. Volgens deze bepaling vangt de architect eerst aan met een volgende fase nadat de opdrachtgever daartoe zijn toestemming heeft verleend. In deze toestemming wordt de goedkeuring van de voorafgaande fasen geacht te zijn begrepen, behalve voorzover de opdrachtgever zijn goedkeuring aan onderdelen van de werkzaamheden uitdrukkelijk heeft onthouden. Mocht worden vergeten expliciet goedkeuring te verkrijgen voor de documenten vervaardigd in de voorgaande fase, dan geldt toestemming van de opdrachtgever te starten met de volgende fase als een goedkeuring van het voorafgaande. Het verdient natuurlijk de voorkeur expliciet goedkeuring te verkrijgen.

Voorts is de opdrachtgever verplicht, ongeacht in welke fase het werk zich bevindt, de architect binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij een tekortkoming van de architect daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn (artikel 12, lid 4 DNR 2005). Dit kan betekenen dat in een geval waarin niet om goedkeuring voor het voorgaande is verzocht of toestemming voor het vervolg is verkregen, de opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt de architect niet tijdig te hebben gewaarschuwd voor een tekortkoming, ook voor een tekortkoming die hij niet heeft gezien doch waarvan wordt aangenomen dat hij deze had moeten opmerken. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met deze verplichting kan dit leiden tot een, onder omstandigheden aanzienlijke beperking van de aansprakelijkheid van de architect. De vraag wordt dan gesteld voor welke schade de architect aansprakelijk zou zijn geweest, indien de opdrachtgever wel tijdig had gewaarschuwd.

De architect is pas aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem de gelegenheid heeft gegeven de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en daaraan geen gehoor is gegeven (artikel 13 DNR 2005). Voor deze herstelwerkzaamheden kan vanzelfsprekend geen honorarium worden gevraagd.

Het bepaalde in artikel 16, lid 2 van DNR 2005 gaat nog een stapje verder: de rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed de architect in gebreke heeft gesteld. Niet ontvankelijk betekent dat de opdrachtgever in het geheel geen aanspraak meer heeft op vergoeding van welke schade dan ook. Wat onder bekwame spoed moet worden verstaan hangt in hoge mate af van de omstandigheden van het geval, maar hieronder worden eerder weken dan maanden verstaan. Deze termijn gaat lopen nadat de opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Hierbij speelt de mate van deskundigheid van de opdrachtgever mede een rol: hoe deskundiger des te meer wordt hij geacht te ontdekken. Voor het bepalen van het tijdstip waarop de opdrachtgever redelijkerwijs de tekortkoming had behoren te ontdekken ligt het voor de hand aan te knopen bij de goedkeuring van een voorgaande fase of een toestemming voor een volgende fase. Bij die gelegenheden wordt de opdrachtgever geacht de documenten te hebben gecontroleerd.

De aansprakelijkheid van de architect wordt dus in belangrijke mate genuanceerd in DNR 2005: de aansprakelijkheid wordt beperkt of vervalt indien de opdrachtgever niet tijdig waarschuwt voor een fout en/of niet met bekwame spoed de architect in gebreke stelt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
DNR 2005: de aansprakelijkheid van de architect (2)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief