icon

De informatieplicht van werkgevers ten aanzien van wijzigingen in fiscale regelgeving

Volgens de wet moeten een werknemer en een werkgever zich als een goed werknemer en een goed werkgever gedragen. Wat onder de begrippen goed werknemerschap en goed werkgeverschap valt is casuïstisch van aard en hangt om die reden af van wat redelijk is in de gegeven omstandigheden. Zie daarvoor ook onze eerdere bijdrage. Verder worden deze begrippen ingekleurd door rechtspraak. Zo oordeelde de Hoge Raad in zijn arrest van 22 september 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1276) dat een werkgever op basis van het goed werkgeverschap onder omstandigheden een waarschuwings- en informatieplicht heeft ten aanzien van de wijziging in fiscale regelgeving.

De aanloop

Twee Zwitserse werknemers van KLM die (gedeeltelijk) in Nederland werkten, maar in Zwitserland woonden en belastingplichtig waren, waren door de Nederlandse Belastingdienst vrijgesteld van de afdracht van belasting om zo dubbele belasting te voorkomen. Nadat het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland per 1 januari 2012 wijzigde, heeft KLM geen loonbelasting ingehouden op het loon van de werknemers, terwijl dit wel had gemoeten. De Nederlandse Belastingdienst heeft daarop in 2017 navorderingaanslagen inkomstenbelasting opgelegd aan de werknemers over de jaren vanaf 2012.

Hoge Raad

In cassatie klaagden de werknemers dat het hof onterecht heeft geoordeeld dat op KLM op grond van goed werkgeverschap geen plicht rustte om hen te informeren of waarschuwen. De Hoge Raad oordeelde dat een werkgever uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden kan zijn een werknemer in kennis te stellen van een wijziging van regelgeving die voor de fiscale positie van de werknemer van belang is.

“Dat zal in het bijzonder het geval kunnen zijn als de desbetreffende informatie evenzeer van belang is voor de verplichting tot inhouding en afdracht van loonbelasting, die op de werkgever rust. Een werkgever behoort uit hoofde van die verplichting immers van dergelijke informatie op de hoogte te zijn. Ook is van belang of en in hoeverre de werknemer nadelige gevolgen kan ondervinden van onbekendheid met bedoelde informatie.”

De Hoge Raad concludeerde dat het hof daarmee onjuist had geoordeeld dat op KLM in de gegeven omstandigheden geen waarschuwings- of informatieplicht had ten aanzien van de werknemers.

Praktische gevolgen voor werkgevers

Wanneer een werkgever nu exact wel of niet een werknemer moet waarschuwen of informeren ten aanzien van fiscale wijzigingen volgt niet direct uit de uitspraak van de Hoge Raad en zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Om toekomstige discussies te vermijden lijkt een werkgever er goed aan te doen om in ieder geval jaarlijks te bezien hoe de (loon)belasting in het opvolgende jaar wordt berekend en deze informatie intern in de onderneming te delen. Op die manier zal een werkgever vooralsnog aan zijn informatieplicht lijken te voldoen.

Over het algemeen sluit de uitspraak van de Hoge Raad aan bij een steeds meer vergaande informatieplicht van de werkgever. Zo is een werkgever sinds 1 augustus 2022 verplicht bepaalde gegevens te verstrekken aan een werknemer bij indiensttreding en moeten werkgevers onder omstandigheden werknemers informeren over een voorgenomen reorganisatie.

Heeft u vragen over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad voor uw onderneming, wat dit voor u betekent of over het goed werkgeverschap in het algemeen? Neem gerust contact met ons op.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De informatieplicht van werkgevers ten aanzien van wijzigingen in fiscale regelgeving

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief