icon

Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden in consultatie

Sinds 18 juli 2023 ligt het “Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden” ter consultatie. Met dit wetsvoorstel wil het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de rechtsbescherming bij aanbesteden voor inschrijvers verbeteren.

Aanleiding en achtergrond

Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) bleek dat de rechtsbescherming bij aanbesteden, waarover wij eerder een blog schreven, door veel inschrijvers als onvoldoende wordt ervaren. Naar aanleiding van dit onderzoek is de wetgever voornemens met verschillende maatregelen de rechtsbescherming voor inschrijvers verbeteren. Inmiddels is in dat kader een wetsvoorstel opgesteld. Er is geprobeerd een evenwicht te vinden tussen enerzijds de belangen van de aanbestedende dienst (voor wie de voortgang van de aanbestedingsprocedure belangrijk is) en anderzijds de belangen van de inschrijvers (die de mogelijkheid moeten hebben om bezwaar te maken wanneer zij het ergens niet mee eens zijn).

Belangrijkste aandachtspunten

Het wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen die er vooral op zijn gericht dat inschrijvers problemen bij aanbestedingen op een laagdrempelige manier kunnen aankaarten en inhoudelijk kunnen laten beoordelen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende wijzigingen:

  • Er komt een verplichting tot een laagdrempelige klachtenregeling voor alle aanbestedende diensten, met een onafhankelijk klachtenloket. Zo’n klachtenloket moet specifiek worden ingericht voor de behandeling van klachten over het ontwerp van de aanbestedingsprocedure. In dit kader is alvast de Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden gepubliceerd, waarin een gedetailleerd stappenplan uiteen is gezet over de klachtenprocedure, van het moment dat de inschrijver een klacht indient bij het klachtenloket, tot als laatste stap de evaluatie van het functioneren van de klachtenregeling door de aanbestedende dienst.
  • Wanneer een ingediende klacht (over het ontwerp van de aanbestedingsprocedure) niet leidt tot een oplossing, kan de inschrijver een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De rol van de Commissie wordt verstevigd. In het wetsvoorstel is ingezet op snellere advisering door de Commissie, namelijk binnen 14 dagen. Daarnaast moet de aanbestedende dienst het advies van de Commissie afwachten. Er geldt dus een opschortende termijn. Ook dient de aanbestedende dienst, wanneer deze afwijkt van het advies van de Commissie, dit te motiveren.

Met betrekking tot de gang naar de rechter had de wetgever oorspronkelijk het plan voor inschrijvers meer mogelijkheden te creëren om reeds gesloten overeenkomsten te vernietigen en de mogelijkheden in hoger beroep te verruimen. Op dit plan kwam echter veel kritiek. In deze internetconsultatie is er daarom voor gekozen om te inventariseren hoe men denkt over de verruiming van de vernietigingsgronden.

Internetconsultatie

Het wetsvoorstel ligt van 18 juli tot en met 14 september 2023 ter consultatie op: Overheid.nl | Consultatie Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden (internetconsultatie.nl).

Binnen deze termijn kan op het wetsvoorstel worden gereageerd. De reacties waarbij door de inzender is aangegeven dat deze openbaar gemaakt mogen worden, worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Indien de wet wordt aangenomen, zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip worden bepaald wanneer de wet in werking treedt. Wij houden u van deze ontwikkelingen op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of heeft u een andere aanbestedingsrechtelijke vraag? Onze gespecialiseerde advocaten adviseren en procederen over de meest uiteenlopende aspecten en vraagstukken op het gebied van Europees en nationaal aanbestedingsrecht. Neem dan gerust contact op. Wilt u op hoogte blijven? Abonneer u kosteloos op onze nieuwsbrief!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden in consultatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief