icon

Een aanbestedingsprocedure verloren: wat nu?

Inschrijven op een aanbestedingsprocedure kost u als inschrijver veel tijd. Nadat u uw inschrijving heeft ingediend, is het wachten op de gunningsbeslissing. De teleurstelling is uiteraard groot indien de gunningsbeslissing voor u negatief uitpakt en u een afwijzingsbrief ontvangt. In deze blog besteden wij aandacht aan de vraag: kunnen wij de gunningsbeslissing succesvol aanvechten?

Deze blog is onderdeel van de serie Aanbestedingsrecht.

De gunningsbeslissing

De aanbestedende dienst neemt na de beoordeling van alle inschrijvingen een gunningsbeslissing. De gunningsbeslissing betreft de keuze van de aanbestedende dienst met welke inschrijver de overeenkomst wordt gesloten. Uit deze gunningsbeslissing volgt ook welke inschrijvers worden afgewezen en waarom. De aanbestedende dienst moet dit motiveren. Op grond van artikel 2.130 lid 1 van de Aanbestedingswet 2012 moet de gunningsbeslissing ‘alle relevante redenen’ voor die beslissing bevatten. Alleen op die manier kunnen de afgewezen inschrijvers beoordelen of de aanbestedingsprocedure volgens de regels is verlopen, of dat het toch zinvol is om bezwaar te maken.

Recent oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNNE:2023:315) wederom dat op grond van de beginselen van gelijkheid en transparantie de gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst volledig gemotiveerd moet te worden om effectieve rechtsbescherming mogelijk te maken:

“De motivering dient een inschrijver voldoende inzicht te geven in de relevante redenen die aan de beslissing ten grondslag liggen om zich geïnformeerd te kunnen beraden op eventueel daartegen – in of buiten rechte – te ondernemen stappen. Een latere aanvulling van voornoemde relevante redenen is daarom in beginsel niet mogelijk, behoudens door de Gemeente aannemelijk te maken bijzondere redenen of omstandigheden.””

Overigens mag een aanbestedende dienst wel een nadere toelichting op de gunningsbeslissing geven indien de inschrijver daarom vraagt.

Let op de (Alcatel-)termijn

Inschrijvers die het niet eens zijn met de gunningsbeslissing, hebben de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn bezwaar te maken. Dit geschiedt over het algemeen door het starten van een kort gedingprocedure bij de rechtbank. De termijn waarbinnen deze procedure moet worden gestart, is vaak 20 dagen. Dit heet de ‘Alcatel-termijn’. De Alcatel-termijn is een vervaltermijn. Dat betekent dat het recht om bezwaar te maken vervalt als niet binnen deze termijn een procedure is gestart. Na het verstrijken van de termijn, mag de aanbestedende dienst met de winnende inschrijver een overeenkomst sluiten. Deze termijn kan overigens in sommige aanbestedingsprocedures nog korter zijn. Het is dus belangrijk om na ontvangst van de mededeling van de gunningsbeslissing direct actie te ondernemen.

Ontwikkelingen in de rechtsbescherming

Met deze regels heeft de wetgever geprobeerd een evenwicht te vinden tussen enerzijds de belangen van de aanbestedende dienst (voor wie de voortgang van de aanbestedingsprocedure belangrijk is) en anderzijds de belangen van de inschrijvers (die de mogelijkheid moeten hebben om bezwaar te maken wanneer zij het ergens niet mee eens zijn). Toch zijn er signalen uit de praktijk dat de rechtsbescherming van inschrijvers, waarover wij al eerder een blog schreven, als onvoldoende wordt ervaren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil daarom met verschillende maatregelen de rechtsbescherming bij aanbesteden voor inschrijvers verbeteren. Van die ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

Wieringa Advocaten helpt u graag!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of heeft u een andere aanbestedingsrechtelijke vraag? Onze gespecialiseerde advocaten adviseren en procederen over de meest uiteenlopende aspecten en vraagstukken op het gebied van Europees en nationaal aanbestedingsrecht. Neem van gerust contact op. Wij zijn u graag van dienst!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een aanbestedingsprocedure verloren: wat nu?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief