icon

Veelgebruikte clausules in algemene voorwaarden

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

Hoewel de algemene voorwaarden van een contractspartij veelal afhankelijk zijn van de aard van de onderneming die geëxploiteerd wordt, is er een aantal generieke clausules dat in veel algemene voorwaarden voorkomt. In deze blog bespreken wij een aantal van deze veelvoorkomende clausules.

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden beginnen veelal met een bepaling die de toepasselijkheid van die voorwaarden regelt. In deze bepaling definieert de gebruiker van de algemene voorwaarden de wederpartij en omschrijft hij de situaties en de rechtshandelingen waarop de voorwaarden van toepassing zijn. In deze bepaling kan de gebruiker tevens de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand wijzen (zie over het uitdrukkelijk van de hand wijzen van algemene voorwaarden de wederpartij onze eerdere blog).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsclausule is onmisbaar in de algemene voorwaarden. Met een exoneratieclausule kan de gebruiker van de algemene voorwaarde haar eventuele aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij (en derden) beperken of zelfs uitsluiten. Een exoneratieclausule is opgenomen op de grijze lijst van artikel 6:237 BW, die ten aanzien van overeenkomsten met consumenten een aantal bedingen aanwijst dat wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. De clausule is dan vernietigbaar tenzij de gebruiker kan aantonen dat het betreffende beding in de gegeven situatie niet onredelijk is.

Rechtskeuze en forumkeuze

Tussen contractspartijen kunnen conflicten ontstaan die tot een gerechtelijke procedure kunnen leiden. Wanneer de rechtsverhouding een grensoverschrijdend element kent, bepalen in beginsel de regels van internationaal privaatrecht welke rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen en welk nationaal recht op de rechtsverhouding van toepassing is. Om te voorkomen dat een contractspartij in geval van een grensoverschrijdend conflict naar een ver land moet afreizen, danwel dat deze wordt geconfronteerd met regels van een voor hem onbekend rechtsstelsel, kan een contractspartij middels een forumkeuzeclausule een bevoegde (Nederlandse) rechter aanwijzen en middels een rechtskeuzeclausule een rechtskeuze maken (voor Nederlands recht).

Boete

In de algemene voorwaarden kan een contractspartij een boeteclausule opnemen waarbij een wederpartij in geval van een tekortkoming gehouden is een geldsom te voldoen. Een boeteclausule beoogt de wederpartij aan te sporen tot nakoming van de contractuele afspraken en kan bewijsproblemen ten aanzien van de omvang van de schade voorkomen. De schade wordt dan gefixeerd op een bepaald boetebedrag.

Overmacht

Op grond van artikel 6:75 BW kan een tekortkoming een schuldenaar niet worden toegerekend indien deze te wijten is aan overmacht. Omdat de wet niet specificeert welke omstandigheden onder overmacht vallen, hebben veel partijen een overmachtsclausule opgenomen in hun voorwaarden, waarin zij toegespitst op de aard van de onderneming meer uitgebreid beschrijven welke situaties vallen onder overmacht en wat daarvan de gevolgen zijn.

Wieringa Advocaten

Hebt u vragen over het gebruik van algemene voorwaarden door uzelf of uw contractspartij, of wilt u algemene voorwaarden opstellen die zijn toegespitst op uw activiteiten? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over algemene voorwaarden en zijn u vanzelfsprekend graag van dienst.

Wij hebben bij Wieringa Advocaten voortdurend één of twee ‘student-stagiaires’ in dienst, rechtenstudenten die bij ons kennismaken met de advocatuur. Noa-Lise Baart, bachelorstudent aan de Universiteit van Amsterdam, volgt op dit moment die studentstage. Ten behoeve van onze weblog schreef zij, samen met Fleur Diderich, deze bijdrage over veelgebruikte clausules in algemene voorwaarden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Veelgebruikte clausules in algemene voorwaarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief