icon

Hirsch Ballin schrijft over downloaden uit illegale bron

Het is zo langzamerhand algemeen bekend (zeker voor wie regelmatig deze blogjes leest): downloaden van internet voor persoonlijk gebruik is vrij, ongeacht of de bron waaruit gedownload wordt illegaal is. Iedereen mag dus vrijelijk films, muziek of teksten van internet downloaden, ook al zijn die werken daar misschien zonder toestemming van de rechthebbenden neergezet. (De enige uitzondering betreft software, maar dat is een lang en triest verhaal. én u moet natuurlijk oppassen dat u bij het downloaden niet tegelijkertijd ook uploadt zoals bij het gebruik maken van bittorrent applicaties vaak het geval is).

Toch zijn er, vooral ook Europabreed, veel afwijkende geluiden te horen. In Duitsland is downloaden uit “evident onrechtmatige bron” verboden en in Frankrijk kunnen individuele downloaders uit illegale bron maximaal een jaar geheel van internet worden afgesloten. Ook het Nederlandse kabinet heeft afgelopen herfst aangegeven aan een dergelijk verbod te denken. Maar de eerstkomende drie jaar zal het daar niet van komen, ook al loopt af en toe een rechter vrolijk voor de troepen uit…

Nu is er eind vorig jaar in Europa een richtlijn aangenomen ter aanpassing van enkele al bestaande EU Richtlijnen over telecommunicatie. Ik schreef daar toen al over, maar uitsluitend over het deelonderwerp “cookies”. De richtlijn bevat echter meer. Er is een nieuw artikel 3bis toegevoegd aan de Kaderrichtlijn Telecommunicatie, waarin staat dat als lidstaten maatregelen nemen die de toegang tot of het gebruik van communicatiemiddelen beperken, daarbij wel de grondrechten van de burgers moeten worden geëerbiedigd. Het belangrijkste grondrecht in dit verband is natuurlijk de vrijheid van meningsuiting, waaronder ook de vrijheid van informatievergaring valt.

Reden voor minister Hirsch Ballin van justitie om een brief aan de Tweede Kamer te zenden, waarin hij zich uitlaat over het effect van die nieuwe bepaling voor de kabinetsplannen om ook in Nederland het downloaden uit illegale bron te gaan verbieden. Hij schrijft onder andere (zoals weergegeven op de site van boek9.nl):
Dit betekent onder andere dat de maatregelen passend, evenredig en noodzakelijk moeten zijn in een democratische samenleving, dat er een voorafgaande, eerlijke en onpartijdige procedure moet bestaan en dat het recht op een daadwerkelijke en tijdige beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke instantie moet worden gegarandeerd. Met deze voorwaarden, die mede op aandringen van het Europees Parlement zijn opgenomen, wordt tot uitdrukking gebracht dat internet van wezenlijk belang is voor het onderwijs en de praktische uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie”

En voegt daar -mijns inziens veelzeggend- aan toe: “Dit speelt onder andere in het kader van recente wetgeving in Frankrijk”. Dat laatste is interessant. De minister lijkt hier te zeggen: “Wat men in Frankrijk doet: dat afsluiten van een internetgebruiker voor maximaal een jaar, dat gaat in het licht van de richtlijn wel héél ver, want daarmee beperk je zijn fundamentele vrijheden.” Gecombineerd met de mededeling de het kabinet in de herfst al deed dat men “primair gericht zou zijn op het uitbannen van illegale activiteiten van commerciëke partijen” durf ik hier wel uit af te leiden dat we in Nederland geen Franse toestanden zullen zien. Het louter downloaden uit illegale bron zal niet tot afsluiting gaan leiden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hirsch Ballin schrijft over downloaden uit illegale bron

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief