Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Ruimtelijke ordening

De Nederlandse overheid heeft vergaande bevoegdheden en instrumenten om in te grijpen in de ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen, exploitatieplannen, onteigening, diverse vergunningen en verordeningen: allemaal bepalen zij de inrichting van de ruimte.

Regelgeving

De regels inzake de ruimtelijke ordening zijn neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening en het op die wet gebaseerde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

Op grond van deze regelgeving worden bestemmingsplannen vastgesteld. Gemeenten dienen voor hun gehele grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan dient binnen 10 jaar na vaststelling te worden geactualiseerd. In het bestemmingsplan zijn voor het gebied waar het betrekking op heeft onder andere regels opgenomen omtrent het toegestane gebruik en de afmetingen van de bouwwerken die op een locatie mogen worden gebouwd. Bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de website: ruimtelijkeplannen.nl.

Werkzaamheden
Het is een vak apart om met behulp van bovengenoemd wettelijk kader het optimale resultaat te bereiken. Wieringa adviseert en begeleidt onder meer projectontwikkelaars, diverse overheidsinstanties en particulieren in het gehele planproces om te komen tot een succesvol en uitvoerbaar besluit. Hierbij moet worden gedacht aan: het indienen van zienswijze/beroep tegen (ontwerp)bestemmingsplannen, het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het gebruik en de bouw van bouwwerken en het adviseren in het geval tot onteigening wordt overgegaan

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten