icon

MKB: let op uw contractuele betaaltermijn vanaf 1 juli 2023!

De wettelijke hoofdregel in het geval van handelsovereenkomsten is dat facturen binnen 30 dagen betaald moeten worden (art. 6:119a lid 2 BW). Deze hoofdregel is van regelend recht: partijen kunnen ook een kortere of langere betaaltermijn afspreken.

De mogelijkheden om een langere betaaltermijn dan 30 dagen af te spreken waren al beperkt: volgens lid 5 van artikel 6:119a BW kunnen partijen een uiterste dag van betaling overeenkomen van ten hoogste 60 dagen, tenzij zij uitdrukkelijk een langere termijn van betaling in de overeenkomst opnemen en deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser.

Verkorting betaaltermijn tot 30 dagen per 1 juli 2022

Met de aanpassing van artikel 6:119a BW per 1 juli 2022 is de mogelijkheid om een langere betaaltermijn af te spreken nog verder aan banden gelegd. Over het toepasselijke wetsvoorstel schreven wij eerder deze blog. In lid 6 is opgenomen:

In afwijking van lid 5 kunnen partijen geen uiterste dag van betaling overeenkomen van meer dan 30 dagen indien de schuldenaar een rechtspersoon is die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten, bedoeld in artikel 397, leden 1 en 2 van Boek 2, en de schuldeiser een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon, die gedurende die periode aan ten minste twee van die vereisten heeft voldaan. Een beding in een overeenkomst in strijd met de vorige zin is nietig.

Deze aanpassing komt erop neer dat “grote ondernemingen” als schuldenaar in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen als schuldeiser geen betaaltermijn meer kunnen afspreken die langer is dan 30 dagen. Doen zij dat wel, dan is de afgesproken betaaltermijn nietig en wordt deze van rechtswege omgezet naar 30 dagen. Voldoet de grote onderneming de factuur niet binnen 30 dagen, dan is vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd. Lid 5 is niet van toepassing op het geval waarin juist mkb-ondernemingen als schuldenaar betalingen aan grote ondernemingen als schuldeiser dienen te voldoen.

1 juli 2023: einde overgangsperiode voor lopende contracten

Het per 1 juli 2022 gewijzigde artikel 6:119a BW heeft zogeheten eerbiedigende werking en is dus niet van toepassing op overeenkomsten die voor het in werking treden van die bepaling zijn gesloten. Om te voorkomen dat grote ondernemingen tegenover middelgrote of kleine ondernemingen nog lange tijd betaaltermijnen van meer dan 30 dagen hanteren, bijvoorbeeld als gevolg van langlopende contracten, wordt de eerbiedigende werking beperkt tot één jaar na inwerkingtreding (zie art. 183b Overgangswet nieuw BW).

Vanaf 1 juli 2023 geldt dus ook voor lopende overeenkomsten dat grote ondernemingen facturen van MKB-ondernemingen binnen maximaal 30 dagen dienen te voldoen en dat de betaaltermijn van meer dan 30 dagen vanaf dat moment nietig is. In dat geval komt de reguliere betaaltermijn van 30 dagen te gelden (zie artikel 3:42 BW en 6:119a lid 2 BW). Ook als de contractuele betalingstermijn niet gewijzigd is dienen partijen dus hierop bedachtzaam te zijn bij hun incasso- en betalingsprocessen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
MKB: let op uw contractuele betaaltermijn vanaf 1 juli 2023!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief