icon

Amsterdamse Leegstandsverordening 2022 treedt op 1 december 2022 in werking

De gemeenteraad van Amsterdam heeft de Leegstandsverordening 2022 in de vergadering van 9 november 2022 vastgesteld. De Leegstandsverordening 2022 treedt op 1 december 2022 in werking.

In februari 2022 blogden wij al over de concept Leegstandsverordening 2022 die tot 31 maart 2022 voor inspraak ter inzage lag. In dit blog beschreven wij de grondslag en belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Leegstandsverordening 2016. Heeft de concept Leegstandsverordening de verdere besluitvorming zonder kleerscheuren overleefd?

Inspraak

Er zijn in totaal 124 inspraakreacties ingediend door burgers en bedrijven. En ook hebben de stadsdelen geadviseerd over de voorgestelde conceptwijzigingen. De reacties zijn overwegend positief en onderschrijven maatregelen ter voorkoming van leegstand. Er zijn ook kritische noten: burgers en bedrijven zien óók een vrij vergaande inbreuk op het eigendomsrecht. De stadsdelen hebben voornamelijk vragen over de capaciteit die nodig is voor handhaving. Stadsdeel Centrum vestigt bijvoorbeeld aandacht op woonboten, waar kennelijk veel sprake is van leegstand.

Maximale marktconforme huurprijs

De Leegstandsverordening 2022 maakt het mogelijk dat de eigenaar wordt verplicht om het leegstaande gebouw te verhuren tegen een door het college vast te stellen marktconforme huurprijs. Bij het vaststellen van de maximale marktconforme huurprijs zal het college bij niet-geliberaliseerde woningen uitgaan van de maximale redelijke huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Voor de maximale marktconforme huurprijs voor geliberaliseerde woningen gaat het college uit van de marktconforme huurprijs voor de woning in de staat waarin ze verkeert, waarbij rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering vanwege eventueel aan te brengen noodzakelijke voorzieningen om de woning bewoonbaar te maken. Het college heeft inmiddels bekend gemaakt bij het bepalen van de maximale huurprijs voor geliberaliseerde woningen uit te gaan van 4% van de WOZ-waarde en dan gedeeld door 12 (= maanden).

Werkingsgebied kantoorgebouwen

De Leegstandsverordening 2022 heeft een beperkte reikwijdte ten opzichte van kantoren. De Leegstandsverordening 2022 is voor kantoren alleen van toepassing in drie aangewezen werkingsgebieden. Dat zijn Amstel III, Teleport en het Rieker Business Park. Deze drie werkingsgebieden zijn nader afgebakend in kaarten die als bijlage bij de verordening zijn gevoegd.

Boetes

Het college kan een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van de meldplicht. Voor kantoorgebouwen is dit bedrag vastgesteld op € 7.500,-. Voor woonruimte is dit bedrag vastgesteld op € 9.000,- voor professionals en € 4.500,- voor overige overtreders. De boetes zijn een fractie hoger dan in het concept. Hoger is echter niet mogelijk vanwege een in het strafrecht bepaald maximum. De overtreder kan bijzondere omstandigheden aanvoeren die nopen tot matiging van het boetebedrag.

Relatie met Regeling Opkoopbescherming

Het college heeft nader gekeken naar de verhouding tussen de Leegstandsverordening en de opkoopbescherming uit de Huisvestingsverordening. Het college sanctioneert een overtreding van de leegstandbeschikking ook als de mogelijkheid tot het in gebruik geven van de woning als gevolg van de opkoopbescherming slechts onder voorwaarden mogelijk is. Indien de woning onder de regelgeving van de opkoopbescherming valt, het college kijken naar de gronden om een verhuurvergunning aan te vragen op grond van de Huisvestingsverordening.

Na ontruiming volgt handhaving

Het komt nogal eens voor dat panden gekraakt worden. Onder bepaalde omstandigheden kan het Openbaar Ministerie tot ontruiming overgaan. De gemeenteraad heeft het niet de bedoeling geacht om te ontruimen voor leegstand. Daarom zal het college gaan onderzoeken of de ontruiming van een gekraakt pand als leegstandsmelding kan worden gebruikt. Het college gaat ook onderzoeken of bij ontruiming kan worden bekeken of de datum van de kraak zelf, als eerdere datum van leegstand kan worden vastgesteld

Mocht u naar aanleiding van deze blog behoefte hebben aan advies, neem dan gerust contact op met één van onze advocaten. Wieringa Advocaten is u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdamse Leegstandsverordening 2022 treedt op 1 december 2022 in werking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief