icon

Gevolgen ontbreken UBO-registratie

– overgangsperiode eindigt 1 september 2022

Eerder schreven wij al over het UBO-register, over de definitie van UBO (Ultimate Beneficial Owner = uiteindelijke belanghebbende), over welke gegevens in het UBO-register zullen worden opgenomen en dat de organisaties hun UBO’s vóór 27 maart 2022 moeten hebben ingeschreven. Middels deze blog stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichtingen.

Status en overgangsperiode

Volgens de kamerbrief van Minister Kaag van 14 april 2022 hadden op 27 maart 2022, de uiterlijke datum waarop (registratieplichtige) entiteiten hun UBO’s moesten hebben geregistreerd, “slechts” 673.963 juridische entiteiten hun UBO’s tijdig geregistreerd. Dat betreft circa 37,7 % van het totaal aantal registratieplichtige juridische entiteiten. Op 27 maart 2022 waren er nog 323.340 opgaven die door de Kamer van Koophandel beoordeeld moe(s)ten worden. Omdat veel entiteiten de opgave pas vlak voor de deadline hebben gedaan, bedraagt de verwerkingstijd momenteel 16 weken. Volgens de minister zal naar verwachting 52% van de registratieplichtige entiteiten tijdig de UBO’s hebben opgegeven.

Verplichtingen voor UBO’s zelf en voor Wwft-instellingen

Met de invoering van het UBO-register zijn niet alleen verplichtingen voor de registratieplichtige entiteiten ontstaan, maar ook voor de UBO’s zelf en voor instellingen waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing is (“Wwft-instelling”), waaronder bijvoorbeeld banken, betaaldienstverleners, levensverzekeraars, belastingadviseurs, externe registeraccountants en ook (voor bepaalde diensten) advocaten.

De UBO’s zelf hebben een meewerkverplichting en dienen aan de entiteit alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor een juiste registratie. Een Wwft-instelling is bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een cliënt ex art. 3 lid 2 sub b Wwft verplicht om de UBO van de cliënt te identificeren en te verifiëren en is ex art. 4 lid 2 Wwft verplicht om vast te stellen of de UBO van de cliënt zijn opgenomen in het UBO-register. De Wwft-instelling moet middels het uittreksel kunnen aantonen dat zij de UBO heeft geverifieerd. Wanneer de UBO-registratie afwijkt van de gegevens waarover de Wwft-instelling uit anderen hoofde over beschikt, is zij ex art. 10c Wwft verplicht om daarvan melding te doen bij de KvK (de zogeheten terugmeldplicht).

Gevolgen van het niet naleven van verplichtingen van het UBO-register

Voor het UBO-register geldt een duaal sanctiestelsel: er wordt zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gehandhaafd.

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) is belast met de bestuursrechtelijke handhaving. Ontbreekt de UBO-registratie, terwijl de entiteit wel verplicht was de UBO’s te registreren, of is de UBO-registratie onjuist of onvolledig, dan kan het BEH een dwangsom of een boete van maximaal de vierde categorie (€ 21,750) aan de entiteit opleggen (art. 47a en 47b Hregw). De Wwft-instelling die niet heeft voldaan aan de terugmeldplicht kunnen bestuursrechtelijk worden afgedaan middels een dwangsom of een boete door de betreffende toezichthoudende autoriteit. De UBO’s zelf kunnen niet bestuursrechtelijk worden afgedaan.

Strafrechtelijke handhaving is voor zowel de juridische entiteit, de UBO’s als de Wwft-instellingen mogelijk. Het opzettelijk niet, onjuist of onvolledig inschrijven, danwel opzettelijk niet voldoen aan de terugmeldplicht of de meewerkplicht, betreft een misdrijf waarvoor maximaal twee jaar gevangenisstraf, een taakstraf of een geldboete van maximaal € 21,750 kan worden opgelegd. Wanneer het feit niet opzettelijk is begaan betreft het een overtreding, waarvoor hechtenis van maximaal 6 maanden, een taakstraf of een geldboete van maximaal € 21,750 kan worden opgelegd.

Een ander gevolg is dat het ontbreken van een registratie een belemmering voor een Wwft-instelling vormt voor het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met de (registratieplichtige) cliënt. Dat brengt bijvoorbeeld met zich mee dat de entiteit geen nieuwe bancaire relatie kan aangaan en dat de entiteit voor specifieke handelingen (art. 1a lid 4 sub c Wwft) geen advies bij of bijstand van een advocaat kan verkrijgen voordat de UBO’s zijn geregistreerd.

Wel tijdig opgave gedaan, maar nog niet verwerkt door de KvK?

Vanwege de achterstanden bij de KvK en de verwerkingstijd van de opgaven, is het goed mogelijk dat de opgave wel tijdig is gedaan, maar deze nog niet zichtbaar is in het UBO-register. Om te voorkomen dat de dienstverlening van Wwft-instellingen aan nieuwe cliënten door die vertraging wordt verstoord, geldt er tot 1 september 2022 een overgangsregeling: wanneer de entiteit de opgave wel heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de Wwft-instelling volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan middels de bevestigingsmail van de KvK aan de cliënt, met daarbij de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. De cliënt dient de Wwft-instelling te informeren zodra de registratie is voltooid.

Wieringa Advocaten geeft u graag advies

Deze overgangsregeling loopt snel ten einde en de achterstanden bij de KvK zijn tot op heden niet ingelopen. Heeft u uw UBO’s nog niet geregistreerd? Doe dat dan snel, en voorkom dat u vanaf 1 september 2022 geen nieuwe zakelijke relatie meer met Wwft-instellingen aan kunt gaan.

Hebt u vragen over het UBO-register, registratie van UBO’s of de toepasselijkheid van de UBO-regels voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wieringa Advocaten is u graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gevolgen ontbreken UBO-registratie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief