icon

Voormalig vennoot blijft aansprakelijk voor belastingschulden ontbonden VOF

De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 27 mei 2022 dat de bestuurdersaansprakelijkheid van art. 33 lid 1 sub a van de Invorderingswet (Invw) ook van toepassing is op voormalige bestuurders van een VOF.

Feiten: Vennoot treedt uit en belastingschuld

In oktober 2016 heeft een van de twee vennoten van een vennootschap onder firma (VOF) zich met terugwerkende kracht per 31 mei 2016 laten uitschrijven als vennoot van de VOF. Conform het vennootschapscontract heeft de vennoot zijn medevennoot in oktober 2016 bericht uit de VOF te treden.

In juli 2016 heeft de Belastingdienst een naheffingsaanslag in de omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2016 aan de VOF opgelegd, inclusief bijbehorende bedragen (kosten, invorderingsrente en heffingsrente). In het eerste kwartaal van 2016 was de vennoot nog vennoot met onbeperkte bevoegdheid in de VOF.

Omdat de naheffingsaanslag en de bijkomende bedragen niet betaald zijn, heeft de ontvanger twee jaar later, in juli 2018, zowel de voormalig vennoot als de medevennoot op grond van art. 33 lid 1 sub a Invw aansprakelijk gesteld voor het volledig bedrag van de onbetaald gebleven naheffingsaanslag en de bijkomende bedragen.

Juridisch kader: aansprakelijkheid op grond van art. 33 lid 1 sub a Invorderingswet

Art. 33 lid 1 sub a Invw bepaalt dat ieder van de bestuurders van een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid of een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat niet volledig rechtsbevoegd is hoofdelijk aansprakelijk is voor de rijksbelastingen. De aangesproken vennoot kan aan deze aansprakelijkheid ontkomen, indien hij bewijst dat het niet aan hem is te wijten dat de belasting niet is voldaan (art 33 lid 4 Invw).

Wanneer het gaat om een lichaam dat is ontbonden, is ieder van met de vereffening belaste personen op grond van art. 33 lid 1 sub c Invw hoofdelijk aansprakelijk voor de door het ontbonden lichaam verschuldigde rijksbelastingen, maar alleen voor zover het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bewijslast van dit verwijt rust in geval van een ontbonden lichaam op de Belastingdienst.

Het uittreden van een vennoot leidt tot de gehele ontbinding van de VOF (art. 7A:1683 BW).

Hoge Raad: ook voormalig bestuurder/vennoot aansprakelijk

In het arrest van de Hoge Raad van 27 mei 2022 gaat het om de vraag of de vennoot ook na zijn uittreden aansprakelijk is voor de rijksbelastingen, of deze aansprakelijkheid wordt gegrond op art. 33 lid 1 sub a of sub c Invw en of de bewijslast als gevolg van die classificatie op de vennoot danwel op de Belastingdienst rust.

De Hoge Raad oordeelt dat de aansprakelijkheid van de vennoot op grond van sub a ook geldt voor voormalige bestuurders en dat deze ziet op belastingschulden die materieel zijn ontstaan voor of tijdens de periode waarin de betrokkene bestuurder is of was. De aansprakelijkheid voor deze belastingschulden eindigt niet doordat de betrokkene ophoudt bestuurder van dat lichaam te zijn. Evenmin eindigt die aansprakelijkheid indien het lichaam wordt ontbonden. Dat geldt ook indien de voormalige bestuurder na de ontbinding wordt belast met de vereffening van het vermogen van het lichaam. Dit heeft tot gevolg dat het aan de voormalig vennoot (en niet aan de Belastingdienst) is om te bewijzen dat het niet aan hem te wijten is dat de belasting niet is voldaan.

Ten aanzien van de bijkomende bedragen geldt dat niet art. 33, maar art. 32 lid 2 Invw van toepassing is, op grond waarvan op de Belastingdienst de stelplicht en bewijslast rust dat het belopen van de bijkomende bedragen aan de aangesproken vennoot is te wijten.

Wieringa advocaten is u graag van dienst

Als u vragen hebt over bestuurdersaansprakelijkheid, neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren van bestuurders over het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s en het procederen aan zowel de kant van de bestuurder als diens wederpartij. Wieringa Advocaten is u graag van dienst.

In deze blog signaleren wij een bestuurdersaansprakelijkheidsrisico dat zijn oorsprong heeft in fiscale wetgeving. Wieringa Advocaten verleent geen fiscaal advies.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voormalig vennoot blijft aansprakelijk voor belastingschulden ontbonden VOF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief