icon

Aansprakelijkheid VvE bij bouw kelder

Kelder onder gebouw VvE

Het komt regelmatig voor dat de gerechtigde op een appartementsrecht op de begane grond van een gebouw uitbreiding wenst te realiseren door het aanbrengen van een bestaande kelder of het vergroten/verdiepen van een bestaande kelder. Vaak gaat dit gepaard met funderingsherstel. Een dergelijk bouwplan raakt de gemeenschappelijke zaken (casco en de fundering van het gebouw) waarvoor de VvE verantwoordelijk is, zodat toestemming van de vergadering van de VvE is vereist.

Besluit vergadering VvE

Bij de beslissing of de vergadering deze toestemming kan geven, dienen de leden van een VvE te beseffen dat een dergelijk bouwplan kan leiden tot schade bij belendingen. Daarbij moet in het bijzonder worden gedacht aan zettingsverschillen, die ontstaan bij gemeenschappelijke bouwmuren indien de belendingen op hout zijn gefundeerd, en aan vochtproblemen ten gevolge van barrièrewerking van de kelder in de stroming van grondwater. Voor deze schade is niet alleen de appartementsgerechtigde van de begane grond, maar ook de VvE als geheel jegens de rechthebbenden op de belendingen aansprakelijk.

Afspraak schade binnen VvE

Een binnen de VvE gemaakte afspraak dat de appartementsgerechtigde op de begane grond instaat voor alle kosten en schade, die het gevolg is van de kelderbouw, geeft schijnzekerheid. Een dergelijke afspraak geldt alleen tussen de leden van de VvE onderling. De VvE kan een dergelijke afspraak niet tegenwerpen aan buren die schade lijden en deze vergoed willen zien. De gezamenlijke leden zijn in een dergelijk geval hoofdelijk aansprakelijk hetgeen inhoudt dat het volledige schadebedrag op hen persoonlijk kan worden verhaald. Zij kunnen vervolgens deze schade trachten te verhalen op de appartementsgerechtigde van de begane grond. Het staat natuurlijk niet bij voorbaat vast dat dit verhaal succesvol is, nog daargelaten de moeite en kosten waarmee dit gepaard kan gaan.

Het is raadzaam zorgvuldig te werk te gaan indien een besluit om in te stemmen met de bouw van een kelder aan de vergadering van een VvE wordt gevraagd.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid VvE bij bouw kelder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief